fredag 27 februari 2015

Energikraven skärps

Boverket skärper energikraven i flerbostadshus och lokaler med tio procent. I och med införandet av en fjärde klimatzon delas bostadshusen också upp i småhus och flerbostadshus.
De nya kraven träder i kraft 1 mars 2015.

För småhusen blir det ingen generell skärpning - men däremot skärps kraven tio procent även för småhus i och med att de finns med i zon fyra.

För flerbostadshus och lokaler i den nya zonen blir skärpningen totalt 20 procent. Notera att zon fyra omfattar de sydliga kustlänen från Göteborg och söderut samt längst med ostkusten upp till norr om Kalmar.

Lättnader införs däremot på flerbostadshus med små lägenheter samt småhus upp till 50 kvm. I dessa fall ersätts kraven angående maximal tillåten energianvändning med krav på U-värde och täthet.

Nu fortsätter Boverket med utredningar runt energikraven. Dessa utredningar genomförs som ett led i att införa nära-nollenergibyggnader och ska i förlängningen handla om hur energihushållningskraven ska ställas.

Läs vad Boverket själva skriver.

måndag 23 februari 2015

Ett extra dygn per månad med bättre luft

Dålig luft leder till minskad koncentration och prestation. Enligt Arbetsmiljöverket kan produktiviteten minska så mycket som 15 procent om ventilationen är dålig. Räknar man om detta i tid blir det 24 timmar per månad.

Fastighetsägarna ansvarar sedan 1991 för att göra obligatoriska ventilationskontroller under kommunal tillsyn. Detta fungerar dock inte så bra och det är inte ovanligt att brister inte åtgärdas.
"Ventilationsfrågorna har hamnat i skymundan. Det är inte acceptabelt. Luftkvaliteten är en viktig del av inomhusmiljön och en förutsättning för vår hälsa och prestationsförmåga", säger Thomas Dahlberg, vd för Entreprenörföretagen som gjort undersökningar i ämnet.
Enteprenörsföretagen har några förslag som ska leda till bättre inomhusluft. De anser att man bör införa nollvision i kommuner så att inga byggnader slipper undan kontroller. Ett nationellt register för ventilationskontroller bör upprättas för att tydliggöra brister och se till att de följs upp. De anser även att OVK-reglerna bör anpassas efter modern standard.

Läs mer här.

onsdag 18 februari 2015

Rättslig strid om ventilation i Malmö

Vid mätningar visade koldioxidhalterna för högt i två skolor i Malmö. Nu har en rättslig strid brutit ut mellan miljöförvaltningen och grundskolenämnden. Detta sedan miljöförvaltning skrivit förelägganden om att problemen måste åtgärdas inom 18 månader.

Det är luftkvaliteten på Bulltoftaskolan i Kirseberg och Linnéskolan i Limhamn som undersökts. Resultatet visar att Bulltoftaskolan har värden på 1 300 ppm i en lektionssal medan 3 200 ppm har uppmätts på Linneskolan. Högst tillåtna värde är 1 000 ppm.

Att någonting måste göras är alla parter eniga om, men grundskolenämnden menar att 18 månader är för kort. I stället vill de ha 30-35 månader på sig för att åtgärda ventilationen. Detta förutsatt att lokalerna är tomma. Just evakuering av elever är ett problem då Linnéskolan redan har elever från en annan skolan som fått ventilationen utdömd tidigare.

Länsstyrelsen pröva nu grundskolenämndens överklagande. I överklagandet menar grundskolenämnden att problemen tillfälligt kan lösas genom vädringsrutiner. Samtidigt framkommer det att stadsfastigheter, som äger alla Malmö stads byggnader, gör bedömningen att ett 50-tal skolor har bristfälliga ventilationsanläggningar.

Nu kommer miljöförvaltningen göra mer intensiva kontroller av inomhusklimatet i Malmös skolor.

– Vi har sett ett behov av att utöka tillsynen i grundskolor och förskolor, säger avdelningschef Dave Borg på Malmö stads miljöförvaltning.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan.

måndag 16 februari 2015

Viktigast med energieffektivisering i befintliga bostäder

Örebrobostäders Baronbackarna är byggt på 50-talet. 
Bostadssektorn står för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Mellan åren 2000 och 2011 har inte energianvändningen minskat alls skriver en bekymrad Anders Lago, förbundsordförande HSB, i en debattartikel i tidningen Ny Teknik.

Jonas Tannerstad, eldsjäl och chef för el/automation på Örebrobostäder är lika bekymrad.


År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Det är de befintliga bostäderna som har störst behov av energieffektivisering, anser Anders Lago.

Jonas Tannerstad är inne på samma linje. 86 procent av Örebrobostäders fastigheter är från början av 70-talet eller äldre.

- Det är där den verkliga potentialen finns, inte i nyproduktionen. Ska man effektivisera på riktigt ska fokus vara på de hus som redan är byggda och på att få dessa tekniska system att fungera som det var tänkt, där gör mätningar och analyser störst nytta, tycker Tannerstad och fortsätter:

- Därför är det väldigt angeläget med mätningar. Allt handlar om mätning och visualisering. Detta fortfarande efter så många år i vårt systematiska energiarbete.

Jonas vet, han har gått i spetsen för Örebrobostäders minskning av sin elförbrukning.

- Vid senaste avstämningen hade vi 38,5 procent lägre elförbrukning jämfört med 2005. C. Det har inneburit en massa saker genom åren. Alltifrån veckan affärers E-prize, till föredrag utomlands, i Turin bland annat, avslutar han.

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik här.

Källa foto: obo.se

fredag 13 februari 2015

Energisnålt viktigare än yta

Producera egen energiAtt hemmet är energisnålt är viktigare än både yta och utsikt bland svenska folket, enligt en ny undersökning från NCC. Dessutom ville drygt 40 procent producera sin egen energi. Ett självförsörjande hem rankas högre än närhet till vatten. Hemmet ska även vara fritt från miljö- och hälsoskadliga ämnen och inte riskera att drabbas av fuktskador. Närhet till kollektivtrafik rankas högt.

2019 ska Sverige enbart bygga nära-nollenergihus när det handlar om offentliga byggnader. Två år senare, 2021, kommer reglerna gälla för samtliga fastigheter som byggs och genomgår större renoveringar. Redan 1 mars väntas dock myndigheten Boverket skärpa sina regler gällande krav på energianvändning  i nybyggnationer.

Undersökningen bygger på intervjuer med 1 066 svenskar i hela landet.

Läs mer om NCC:s hemsida.

måndag 9 februari 2015

Temperaturen har stor betydelse för utbrott av matförgiftning

Temperaturens betydelse och bristande kunskap om livsmedelshygien är de vanligaste orsakerna till utbrott av matförgiftning. Detta visar en sammanställning av misstänkta fall av matförgiftning som gjordes av Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Sammanställningen bygger på rapporter från kommuner.

Med enkla åtgärder kan många matförgiftningsfall förhindras. Att maten håller rätt temperatur är en förutsättning. Det handlar om för långsam nedkylning, fel kylförvaring och att kylvaror vistas i rumstemperatur under för långa perioder. Genom att hålla rätt temperaturer i alla led minskar man risken att vissa bakterier sprids.

Andra åtgärder att göra för att förhindra spridningen av matförgiftning är bra handhygien och att smittobärare inte vistas i köket.

Källa: http://www.hygienkonsult.se/35-Utbrott-av-matforgiftning-beror-pa-bristande-kunskap-

torsdag 5 februari 2015

Energimyndigheten satsar på mätning av nära-nollenergihus

30 miljoner kronor avsätter Energimyndigheten för att mäta och följa upp energianvändningen i lågenergihus eller hus som renoveras för att nå lågenergiförbrukning. Utlysningen - som riktar sig mot fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare - stänger 31 mars 2015.

Målsättningen är att stödja mätning och uppföljning av byggnaderna. I programmet erbjuds även ökad kunskap inom dess områden, både vad gäller energianvändning och inomhusklimat men även tillgång till experthjälp och ekonomiskt stöd för att genomföra mätningar och analyser.

Projektet kommer att pågå fram till 15 mars 2017 och inom den tiden ska minst ett års mätningar ske.

Energimyndigheten kan ge ekonomiskt stöd till:

  • Kostnader för inköp, installation, kalibrering och drift av mätutrustning.
  • Överföring av mätdata till Energimyndigheten.
  • Kostnader för informationsspridning.

måndag 2 februari 2015

Stora besparingar i livsmedelsbutiker

Genom att energieffektivisera 60 mindre livsmedelsbutiker skulle besparingar på sju gigawattimmar per år kunna göras. Detta visar resultatet av ett projekt som finansierades av Länsstyrelsen Dalarna. Totalt upptäcktes runt 900 möjliga åtgärder.

Undersökningar gjordes på butiker i Gävleborgs och Dalarnas län. Det visade sig att det var byte av oljepanna till bergvärme eller luft/vattenvärmepump som ledde till största besparingar tillsammans med byte av öppna till stänga kylmöbler.

I genomsnitt låg återbetalningstiden på sex år.
– Det är många små åtgärder, utan större investering, som tillsammans ger stora kostnadsbesparingar. Ytterst få åtgärder innebär ny teknik, utan det handlar mycket om att använda befintliga installationer på rätt sätt, som att ha rätt ventilation och rätt fyllnadsgrad och temperatur i frysen, säger Fredrik Hennström, uppdragsledare hos TH Energiteknik till tidningen Energi & miljö.
 Mer om detta finns att läsa i den ovannämnda tidningen.