fredag 20 mars 2015

Koldioxid som mått på ventilationens kapacitet

Vi andas in syre och andas ut koldioxid. I luften som vi utandas är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, alltså 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen.

Inomhus varierar koldioxidhalten mellan 400 och 1200 ppm. Utomhus ligger den på 350 till 450 ppm - men är högre i områden med mycket tung trafik.

Genom att mäta CO2 inomhus kan man få reda på balansen mellan den koldioxid som människan producerar och "utspädningseffekten" som ventilation och självdrag bidrar till. Detta gör att man kan använda CO2-halten till att fastställa och styra mängden friskluft per person i ett rum. Med en känd skillnad mellan inom- och utomhusluftens koncentration och en stabil inomhushalt av koldioxid kan ventilationens prestanda fastställas. Är skillnaden mellan inom- och utomhusluften 700 ppm motsvarar det ett friskluftsintag på 10 liter per sekund och person. Ligger koldioxidhalten på 1000 ppm inomhus, vilket är den maximalt tillåtna nivån enligt Arbetsmiljöverket, betyder det att luftflödet ligger på sju liter per sekund och person. Detta gäller om utomhusluftens koldioxidhalt ligger på 400 ppm.

Rekommendationer för maximal tillåten koldioxid och det minimalt tillåtna luftflödet

5 000 ppmMaximal koncentration under ett åttatimmars arbetsdag.
2 000 ppmTröttheten ökar liksom chansen för huvudvärk enligt många studier.
1 000 ppmRekommenderade maxnivån i Sverige och många andra länder.
800 ppmFlera företag (exempelvis Ericsson) rekommenderar denna maxnivå för att personalen ska prestera på topp.
400-600 ppmRisk för överventilation.
350-450 ppmUtomhusluftens koncentration.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar