torsdag 30 april 2015

Riskerar miljonvite på grund av bristande inomhusklimat

I både Malmö och Linköping har för höga koldioxidhalter gjort att kommunen riskerar att få betala skadestånd. Nu är det Skurups tur. En miljon kronor kan kommunen tvingas betala om inte brister på fyra skolor åtgärdas.

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner sedan 2013. Dessa har visat på brister i inomhusklimatet, ventilation och besvärande ljud. Då bristerna fortfarande kvarstår har ett föreläggande om vite beslutats – om inte kommunen utför åtgärder före 15 januari 2016.
"Bedömningen är att vi på tre år kan klara av att genomföra underhållsbehoven. Men då måste budgeten för fastighetsunderhållet styras om", säger kommundirektör Marcus Willman och föreslår omgående insatser för 8,6 miljoner kronor.
Parallellt har kommundirektören tillsammans med ytterligare några aktörer granskat det eftersatta underhållet. Det har visat sig att totalt elva skolor, förskolor och även brandstationen och ytterligare en fastighet bedöms kräva underhåll.

Anledningen till det eftersatta underhållet sägs vara bristande styrning och avsaknad av en särskild fastighetsenhet.

Läs mer om detta på Skånskan.se.

onsdag 29 april 2015

Stort intresse för ÖBO:s arbete

Jonas Tannerstad.
Örebrobostäder ligger i framkant när det handlar om arbetet för att minska energianvändningen. På tio år har ÖBO minskat sin elenergiförbrukning med nästan 40 procent.

"Jag kommer från en roll som utvecklingsingenjör inom den internationella industrin där man ser saker lite på ett annat sätt jämfört med fastighetsbranschen. Att titta förutsättningslöst på vårt bestånd och vad vi kan göra, är och har varit utgångspunkten som lett fram till de här resultaten", säger Jonas Tannerstad som är el- och automationschef på Öbo i ett pressmeddelande.
ÖBO:s framgångsrika energieffektiviseringsarbete har gjort att energibranschen fått upp ögon för företaget. Nu väntar Creative Power Summit där ÖBO kommer finnas på plats för att berätta om sitt arbete. Tidigare har Tannerstad pratat om fastighets-EKG på Energi och Miljödagen.
"Fastighets-EKG utgår från samma princip som ett EKG på en människa. Vi mäter pulsen, alltså strömmen som går genom hela huset. Därefter tar vi fram en unik kurva för huset och tar fram verktyg för att åtgärda eventuella problem. Efter en tid tar vi ett nytt EKG och jämför. Ofta handlar det om små försämringar och problem som gör att huset sakta börjar dra mer energi. Det här är en metod för att upptäcka det", säger Jonas Tannerstad.
Läs mer om detta här.
Här kan du läsa om hur ÖBO använder sig av våra produkter.

måndag 27 april 2015

Läskigare spindlar med stigande temperatur

Spindel
Den globala uppvärmningen leder till att spindlarna blir både större och snabbare. Tidigare studier har visat att spindlarna blir fler och större i takt med att temperaturen stiger. Nu visar en ny studie i Journal of Experimental Biology att de dessutom blir snabbare.

Spindlarna använder vätska i stället för muskler för att röra sig. När vätska ändrar temperatur påverkas rörelsemönstret. Vid 15°C är spindlarna tröga. Stiger temperaturen till 40°C blir de däremot tre gånger snabbare.

Samtidigt som spindlarna blir snabbare blir de dock klumpigare. Snabbheten beror till stor del på att de tar fler steg än tidigare. De får då svårare att kontrollera sina kroppsdelar.

KÄLLA: http://mobil.svd.se/nyheter/varmt-vader-ger-laskigare-spindlar_svd-4498580torsdag 23 april 2015

Fira Earth Day varje dag

I går firades Earth Day – för att öka medvetenheten om hur vi kan bevara vår planet. Även om dagen i sig är bra då den lyfter frågan kommer den stora förändringen då Earth Day firas varje dag. Då gamla vanor ändras till förmån för ett mer miljömedvetet beteende.

Några tips

Reducera – Köp mindre saker. Vill du ha en ny film till exempel, köp den via iTunes istället för att köpa en fysisk skiva.

Återanvänd – Nästa allt har ett andra liv. Det gäller bara att komma på vilket.

Återvinn – När du slänger saker ska de lämnas till återvinning.

Andra tips är att undvika kött en gång i veckan, använda LED-lampor, spara på vattnet, undvika plast och köpa lokala varor.

Mer tips hittar du här.

Nu ska fler energieffektivisera

HSB Södermanland har fått medel för utveckling av energitjänster till bostadsrättsföreningar. Dessa kommer ifrån forskningsprogrammet E2B2.

I dagsläget står bostadssektorn för en tredjedel av landets totala energianvändning. Möjligheterna att energieffektivisera bostadsrätter är stor. 800 000 av landets totalt 2 400 000 lägenheter är bostadsrätter.
"Många bostadsrättsföreningar kan spara både energi och pengar. Ändå är det dessvärre få föreningar som genomför energieffektiviseringsåtgärder Det här projektet är ett viktigt steg för att ändra på detta", säger Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland.
I projektet, som pågår mellan januari 2015 till december 2017, kommer energitjänster skräddarsydda för medlemmarna att tas fram.

Läs mer här.

tisdag 21 april 2015

Unga granskar innemiljö

Stor arbetslöshet bland ungdomar och dåligt inomhusklimat i skolorna var orsaker till idén om att utbilda unga till innemiljögranskare.

Sex killar utbildas just nu i Nacka utanför Stockholm i en kombinerad allergironds- och ventilationsutbildning. Utbildningen – som genomförts två gånger tidigare – har lett till att långtidsarbetslösa ungdomar fått motivation att läsa vidare. Flera har också fått arbete. Vid inspektioner som ungdomarna genomfört på förskolor och skolor har fel i ventilation och byggnader upptäckts och rapporterats.

Läs hela artikeln i tidningen Energi & Miljö.

torsdag 16 april 2015

Varför det regnar oftare på torra platser

Markfuktgivare
Bilden visar vår markfuktgivare.
Regn på torra platser
Vatteninnehållet i marken har stor inverkan på klimatet. Många av sambanden är dock inte klara.

En forskargruppen från ETH Zürich tillsammans med kollegor från Holland och Belgien har därför undersökt när och var det regnar oftast på sommareftermiddagarna. De ville klargöra om det regnar mer frekvent de dagar marken är torr eller fuktig. De ville även ta reda på var det är störst chans att det regnar under dessa dagar. Anledningen till undersökningen var tidigare motstridiga studier inom området.

Det visade sig att det i genomsnitt regnar mest på dagar när markfuktighet är hög. Mest nederbörd faller dock över den torraste delregionen. Det visar en studie gjord av forskare .

Studiens resultat kan förklaras på följande sätt:
Under loppet av en dag värmer solen jordens yta, vilket gör att vattnet i sjöar, floder, hav och mark avdunstar. Denna vattenånga stiger under dagen, där den möter kallare luft och kondenseras. Det börjar sedan att regna. Markens fukthalt spelar en avgörande roll, särskilt i områden långt från kusten. Ju mer fukt i marken, desto mer vatten avdunstar. Detta ökar sannolikheten för nederbörd.

Var faller då nederbörden med störst sannolikhet? Jo, i områden med förhållandevis låg markfuktighet genereras den varmaste luften. Detta gör att vattenångan stiger snabbare på dessa platser. Den möter således de kallare luftlagren tidigast och som ett resultat av detta regnar det oftare på dessa platser.

För att forskarna skulle komma fram till dessa slutsatser behövdes en rad mätdata, bland annat över markfuktigheten. I Schweiz finns givare för markfukt placerade på 19 platser på olika djup. Informationen från dessa användes tillsammans med temperatur- och strålningsdata.

Studien är den första som visar hela sambandet mellan markfuktighet och nederbörd, både när det gäller tid och rum.

Läs mer här.

onsdag 15 april 2015

Vad är egentligen temperatur?

Alla vet att temperatur är ett mått för hur varmt eller kallt någonting är. Tittar man i mikroskala är temperatur dock ett mått på rörelseenergin hos en partikel i ett system, exempelvis en gas. Temperatur är det som bestämmer riktningen på den värme som rör sig mellan två objekt som har kontakt. Värmen rör sig alltid från varmare till kallare. Flödar inte värmen innebär det att objekten har samma temperatur.

Det var Anders Celsius som tog fram temperaturskalan på 1740-talet. Att den håller än i dag beror till stor del på att Celsius gjorde väldigt exakta mätningar av lufttrycket som direkt påverkar skalans definitioner - vattnets kokpunkt vid 100°C.

Detta och mycket mer går att läsa här.


måndag 13 april 2015

Längre hållbarhet med rätt temperatur

En av tre matkassar som bärs hem från butiken kastas på grund av att datummärkningen passerat. Att livsmedel ska vara försedda med bäst före-datum är lagstadgat. Många tänker dock inte på att märkningen inte tar hänsyn till exempelvis kylhanteringen under tillverkningsprocess och transport.

Med en säkerställd temperatur under hela kedjan ökar hållbarheten. Datummärkningen är därför enbart en riktlinje. Har livsmedlet hanterats vid rätt temperatur är hållbarheten längre.

Läs mer på vår livsmedelssida.

torsdag 9 april 2015

Internationella insatser av Energimyndigheten

För att långsiktigt minska växthusgasutsläppen i utvecklingsländer driver Energimyndigheten ett program för internationella klimatinsatser. Idag får knappt 250 klimatprojekt stöd.

Under 2014 fick tolv nya projekt för mer förnybar energi och smartare energianvändning support. Bland annat LED-belysning i Kamerun, effektivare spisar i Rwanda och vindkraft på Kap Verde.

Läs mer här.

tisdag 7 april 2015

Ljuset på jobbet är viktigt

Rätt belysning främjar koncentration, trivsel, arbetsinsats, energi och även hälsan till viss del. Detta enligt Belysningsbranschens undersökning där över 1000 personer i Sverige deltog. Så många som nio av tio svarar att belysningen är viktig för välbefinnandet.

Medan de flesta kan ställa in stolar och skrivbord på jobbet är det dock ingen självklarhet att belysningen går att anpassa. Bara 15 procent av respondenterna kan själva reglera ljuset på jobbet. Tolv procent har belysning som släcker sig automatiskt när de lämnar rummet. Endast tre procent arbetar i en miljö där belysningen anpassas per automatik efter dagsljuset.

Trots detta svarade majoriteten av personerna i undersökningen att belysningen var anpassad efter deras behov. Det framkommer dock att de flesta arbetar i bristfällig belysning. Bland annat otrivsam, felriktade och bländande belysning är vanligt liksom flimrande eller svaga lampor.

Dålig belysning kan bland annat leda till dålig sömn, smärtor i huvud och nacke samt trötthet.

Läs hela undersökningen här.

torsdag 2 april 2015

Bristande ventilation i skolkök

Kondens som droppat ned på grytlock.
Foto: Miljösamverkan östra Skaraborg
Bristande ventilation gör att kondens riskerar att droppa ner i maten på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Åtgärdas inte problemet innan september i år riskerar kommunen få betala vite på 10 000 kronor.

Redan vid tidigare inspektioner konstaterades brister i ventilationen på högstadieskolan. Vid ett uppföljande besök visade det sig att bristerna inte åtgärdats ordentligt. Kondensen i fläktkåporna ovanför spisen gör att grytorna måste förses med lock så att inte vatten droppar ner i maten.

I kondensvattnet kan det växa bakterier samtidigt som risken för mögel ökar.

Läs mer på Skövde Nyheters hemsida här.