tisdag 6 september 2016

Sämre inlärning med dålig luft

Dålig inomhusluft i skolor leder till sämre inlärningsresultat och ökad frånvaro. En undersökning, gjord av Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland, visade att skolor med god ventilation hade elever med fyra procent högre lösningsprocent i matematik än genomsnittet. Detta jämfört med de skolor som inte uppfyllde kraven för ventilation.

Även temperaturen påverkade inlärningsresultaten. De elever som aldrig upplevde att temperaturen var för hög löste i genomsnitt fyra procent fler matematikuppgifter. På resultaten syntes också om eleverna haft frånvaro på grund av infektioner i luftvägar eller huvudvärk.

I undersökningen användes den nationella utvärderingen av inlärningsresultaten i matematik för årskurs 6. Utvärderingen gjordes av Utbildningsstyrelsen 2007 och grundade sig på ett slumpmässigt urval av 334 skolor. Uppgifter om hälsa och annan bakgrund samlades in samma år. Temperatur och ventilation mättes i 60 skolor och totalt 108 klassrum. Även rektorer fick svara på en enkät.

Rektorerna svarade att ventilationen var otillräcklig i 38 procent av skolorna. Mätningarna visade dock att 58 procent av klassrummen hade otillräcklig ventilation.

Undersökningen visade att ju fler elever i ett klassrum, ju sämre ventilation och högre temperatur. Temperaturen var otillfredsställande i elva procent av klassrummen under uppvärmningssäsongen och i 18 procent utanför uppvärmningssäsongen. Dessutom fanns fukt- och mögelskador på var fjärde skola.

43 procent av eleverna i undersökningen hade under terminen lidit av symtom från övre luftvägarna. Andelen varierade mellan 17-69 procent varav 70 procent av variationen kunde förklaras av skolornas problem med inomhusmiljön.

I undersökningen Koulujen sisäympäristön laatu ja oppiminen (Inlärningen och kvaliteten på skolornas inomhusmiljö) deltog utöver THL också Aalto-universitetet och Utbildningsstyrelsen och den finansierades av Finlands Akademi.

Mätningar av inomhusklimat är viktigt. Läs vår manual för detta här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar