torsdag 19 oktober 2017

5 tips för att minska värmekostnaden

1. Kontrollera förbrukningen

Se till att hålla koll på förbrukningen av både värme, el, vatten och gas. Genom att regelbundet kontrollera denna mätdata, förslagsvis en gång i månaden, är det lättare att se förbättringsmöjligheter och ifall något inte står rätt till. Tänk på att det är bra att logga temperaturen ute för att se samband.
Läs gärna våra referenser för att se hur andra har jobbat med liknande uppdrag.
Vårt utbud av temperaturloggers


2. Sänk temperaturen

Detta är det enklaste och billigaste sättet att minska kostnader. För varje grad som sänks minskar värmekostnaden med ca 5%. Det är både relevant att titta på att sänka temperaturen i hela bostaden, eller i vissa rum som exempelvis sovrum.
Finns det perioder ingen är på plats -vid lov, semestertider eller långhelger? Då är det ett bra tillfälle att sänka temperaturen lite extra. Men stäng dock inte av ventilationen någon längre period då risken för mikrober ökar. Läs mer om detta i ett tidigare blogginlägg.


3. Möblera rätt

Undvik att ställa möbler framför element och se till att gardiner inte blockerar termostatventilen.
Ett bra tips är att sälla bokhyllor mot ytterväggar för att isolera väggen lite extra.
Besök vår inomhusklimatsida för bra information.


4. Isolera

Att isolera vinden till 50 centimeter är ofta lönsamt, men se till att det görs med hänsyn till ventilation så att det inte uppstår fuktskador när det blir tätare.


Balkong- och verandadörrar, samt fönster är några av de största värmeläckorna. Att byta ut till fönster med lågt U-värde samt isolera bättre kommer påverka värmekostnaden.


5. Återvinn värmen

Det är väldigt lönsamt att investera i värmeåtervinning, om ventilationen har både från- och tilluft. Det kan ge en besparing med mellan 20-40%. Svensk Ventilation skriver om Solna som har byggt om 87 lägenheter från 60-talet och lyckats minska energiförbrukningen med hela 50%. Enbart sovrummen har tilluft – vilket visat sig ändå ge tillräcklig lufttillflöde till hela lägenheten.
Genom att återvinna värmen med ett FTX-system kan besparingen bli upp till 7000 kWh per lägenhet och år.(Källa: http://www.svenskventilation.se/)

Läs och se filmen om Bengt Bergqvist och hans arbete med värmeåtervinning.

måndag 9 oktober 2017

Hur gör jag en bra analys?

Fråga Experten

Fråga: Jag tycker att det är svårt att veta vad jag ska göra med den data som loggern samlar in, har ni några tips på vägen?

Niklas svarar:
För att kunna göra en bra analys behöver du först och främst veta vad det är du vill få ut av din mätning. Vill du övervaka så att inte gränsvärden passeras, eller vill du effektivisera elanvändningen eller ventilationen? Eller behöver du bara mäta för dokumentationens skull utan planer på åtgärder?
Utan en tanke på vad du faktiskt vill få ut av mätningen är det svårt att ta det vidare. När detta är fastställt gäller det att dra nytta av de funktioner som finns tillgängliga.

Något som är väldigt uppskattat bland våra användare både för avancerad och enklare analys är en genomgång av Easyview 10 med oss för att förstå hur du på bästa sätt kan effektivisera din analys. Det kommer spara mycket tid och pengar.

Några konkreta tips som kan underlätta i analysen
 • Något som många har stor nytta utav är varaktighetsdiagrammet, då får man en uppfattning om hur lång tid en kanal varit över eller under ett visst värde.
 • Slå samman olika mätningar för att enkelt förstå samband och dra slutsater
 • Navigera i din mätdata med hjälp av flaggorna i diagramfönstret. Där kan du enkelt röra dig mellan år, månader, veckor, dagar, timmar, minuter, sekunder för att djupdyka eller överblicka din data.

Ett annat bra tips för dig som jobbar med energieffektivisering är att använda sig av formeln för att räkna ut kilowatt-timmar.
Formeln för att få fram kilowatt-timmar i vår analysmjukvara EasyView ser ut så här: KEYVAL kWh= IDT/3600

Ett sista tips är att kika på vår Tinytag-kurs där andra delen tar upp just analys.

Besök vår referenssida där du kan få mycket inspiration kring hur andra har använt sin mätdata.

torsdag 5 oktober 2017

Isolering viktig del i energibesparing

Enligt en rapport från EiiF, European Industrial Insulation Foundation, framgår det att rör, ventiler och flänsar som är dåligt isolerade är en av de största energitjuvarna bland industri och fastighet. Att tilläggsisolera är med andra ord en bra investering.


Värmeförlusten från en meter oisolerat rör är ca 10 gånger större än motsvarande isolerat rör. Genom att öka den befintliga isoleringen med 20 mm kan stora besparingar göras.
Om man ökar isoleringen till 40 mm ökar besparingen mycket, se beräkningsexemplet.


Beräkningsexempel, ouppvärmda rum:
 • 22 mm rör: Från 20 mm till 40 mm 48 kr/löpmeter om året
 • 28 mm rör: Från 20 mm till 40 mm  63 kr/löpmeter om året
 • 34 mm rör: Från 20 mm till 40 mm 72 kr/löpmeter om året
Besparingen kan bli större beroende av kvaliteten på befintlig isolering. (Källa: Isolera rör & vent)


Tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör har en hygienaspekt att förhålla sig till då vattnet inte får innehålla bakterier. Därför är det viktigt med bra isolerade rör för att slippa dyra uppvärmningskostnader. Dessa rör bör ha minst 40 mm isolering för att på ett effektivt sätt säkra så att bakterier inte kan bildas.


BBR ställer dessa krav på rörisolering:
 • Värme- och kylinstallationer ska isoleras så att
  energiförluster begränsas
 • Rör ska inte utsättas för temperaturer där tillväxt av
  legionellabakterier kan ske
 • Rören ska inte kunna skadas genom frysning
 • Risk för brännskador via beröring ska minimeras


Otäta ventiler
Enligt en europeisk isoleringsrapport kommer de fram till att en oisolerad ventil kan ha en energiförlust på 20 megawattimmar/år med medietemperatur på 300°C.
- I processindustrin är det med all säkerhet oisolerade flänsar, ventiler och ångfällor som står för en stor del av värmeförlusterna, säger Johan Gustafsson i en intervju med Process Nordic. En av anledningarna till att de saknar isolering är att de ska vara lättinspekterade.


Börja med att mäta
För att slippa göra ingrepp på röret i sig är det smidigt att mäta med en temperaturgivare på utsidan. Att mäta på utsidan gäller bara för rör innehållande vätska, vid luft eller gas blir det en stor felmarginal.


Vissa missar att isolera utanpå röret när de mäter rörtemperatur. Detta ger en felaktig mätning.
När man ska isolera runt givaren ska man inte snåla på mängden isolering. Tänk på att isolera tajt runt givaren för att inte släppa in temperatur utifrån. Det kan vara en bra idé att använda kontaktpasta eller värmeledande pasta för att få så liten felmarginal som möjligt.

På vår hemsida har vi en kort film om hur man kan mäta på rör.

måndag 25 september 2017

Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?

Fråga Experten
Varför ska man mäta operativ temperatur inomhus?
Fråga: Jag brukar logga med temperaturloggers, men har hört att detta inte ger en korrekt bild av inomhusklimatet. Stämmer det?


Svar: När man använder vanliga temperaturloggers mäter man luftens temperatur, men den temperaturen tar inte hänsyn till drag eller strålning från kalla och varma ytor. För att ta reda på den temperatur som människan upplever behöver man mäta den operativa temperaturen med förslagsvis en globgivare. Globgivaren tar hänsyn till både luftens temperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor.


När det kommer in klagomål om bristande inomhusklimat ska en indikerande mätning göras för att se om det finns anledning att gå vidare. Då bör man mäta temperaturen på två höjder, 0,1 meter över golvet och 1,1 meter över golvet. Golvtemperaturen är också bra att mäta. För en så korrekt bild som möjligt är det bra att mäta under några dagar. Om den indikerande mätningen visar på lufttemperatur under 20°C och golvtemperatur under 18°C behöver en utförlig mätning göras.
Vår thermohygrometer är ett bra hjälpmedel för direktvisande mätningar.


Klagomålen ökar pga missförstånd
Mängden klagomål till hyresvärdar har ökat i och med de nya kraven på energieffektivisering. Detta beror på att de nya lagkraven missuppfattas där det står vilka temperaturgränser som är acceptabla. Dessa är bestämda utifrån den operativa temperaturen, inte lufttemperaturen.
Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskrida 18°C och 20°C för känsliga personer, i bostads- och arbetsrum.


Om den indikerande mätningen visar på otillfredsställande temperaturer är nästa steg en utförlig mätning av den lufttemperatur och den operativa temperaturen. Detta görs en meter framför ett fönster, 0,6 meter ovanför golvet och även 0,6 meter från ett hörn. Då ska även en mätning av den vertikala temperaturskillnaden göras för att ge ett riktigt resultat.
Vår inomhusklimatväska underlättar arbetet med temperaturkontroller i flerbostadshus.
Läs om Prubor Förvaltning och deras arbete med fjärrmätning i lägenheter.

torsdag 21 september 2017

Möjligheter att energieffektivisera flerbostadshus


Sveriges sektor för bostäder och service står för ca 40% av landets energianvändning. För några år sedan beslutade regeringen att energianvändningen ska halveras i bostäder och lokaler fram till år 2050. 

I en rapport från Elforsk har olika personer i bostadssektorn intervjuats för att ge sin bild av jobbet med energieffektivisering. Rapporten visar på möjligheter, problem, och förutsättningar för att nå det uppsatta målet.

Potentialen för energieffektivisering av värme uppskattas till 10-20 % i de byggnader där inte energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Enligt rapporten bedöms varje grads temperaturhöjning inomhus öka energianvändningen med 5%.

 "Vi har sparat en miljon kilowattimmar 
på att se över så att det inte finns lokaler där 
värme och ventilation bara står och går.“ 
Stefan Andersson till Helsingborgs dagblad.

Ett annat effektivt sätt att minska elkostnaderna är att byta till snålspolande armatur med luftinblandning för att minska tappvarmvattenbehovet. Tappvattnet står för en stor andel av den totala elkostnaden i en lägenhet. Med en sådan åtgärd minskas behovet med över en tredjedel. 

Utan de boendes engagemang är det svårt att nå de uppsatta målen om en halvering av energianvändningen. Genom att ha en öppen dialog skapas delaktighet och förtroende. 

Stor potential

Det finns många sätt att spara el, genom att utnyttja värme och kyla effektivt och effektivisera användningen av apparater kan elkostnaden minskas markant.
Ofta pratar man om att 10% är byggkostnad och 90% är driftskostnad under byggnadens livstid.

Ett exempel är Örebrobostäder som vi skrivit om tidigare, där 86% av fastigheterna är från början av 70-talet eller senare.
- Det är där den verkliga potentialen finns, inte i nyproduktionen, säger Jonas Tannerstad, ska man effektivisera på riktigt ska fokus vara på de hus som redan är byggda och på att få dessa tekniska system att fungera som det var tänkt. Det är där mätningar och analyser gör störst nytta, tycker Tannerstad och fortsätter:
- Därför är det väldigt angeläget med mätningar. Allt handlar om mätning och visualisering. Detta fortfarande efter så många år i vårt systematiska energiarbete.
Källor:
Energieffektivisering i flerbostadshus - Katarina Högdal, Uppsala Universtitet

måndag 11 september 2017

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Fråga Experten

Vad är ett lämpligt samplingsintervall?

Svar: Svaret beror helt på vad man mäter och vad man vill få ut av mätningen. Det är ganska vanligt att användare ställer in ett onödigt tätt samplingsintervall, utan att tänka igenom vad det tillför analysen.


Det viktigaste att tänka på är hur snabba växlingarna kan vara vid den aktuella mätplatsen. Temperaturväxlingar där luftvolymerna är stora, som utomhus, går trögt medan det i en ugn ofta går mycket snabbt.

De flesta mätstorheter loggas ofta onödigt tätt och man samlar på sig onödigt mycket data. Ett undantag är stötar som istället ofta mäts för glest.


Något annat som är viktigt är valet av datalogger och eventuellt extern givare. Varje logger och givare har en tidskonstant att ta med i beräkningen.
Exempelvis en Tinytag Plus 2 med intern temperaturgivare har en tidskonstant på 25 minuter innan temperaturen har uppnått 90% av förändringen. Det innebär att det inte är någon poäng att mäta oftare med den modellen. Det löser man enkelt med en extern givare som visar betydligt snabbare förändringar.


Ungefärliga råd kring samplingsintervall. Notera att det kan variera från situation till situation vad som är bäst lösning för er.

 • CO2 - mäts oftast med ett intervall på runt 10 minuter i t.ex skollokaler eller förskolor, men exempelvis utomhus kan detta intervall ligga glesare då luftvolymen är stor.
 • Temp/fukt utomhus eller i utrymmen med stor luftvolym - runt 60 minuter eller mer, då temperaturen i stora luftvolymer inte ändras så fort.
 • Temperatur i kylrum - intervall på 10 minuter är vanligt.
 • Temperatur i ugnar där temperaturen kan skifta snabbt och kraftigt - ett samplingsintervall på en gång i sekunden är att rekommendera. Då är val av givare viktigt, använd en tunn modell med liten massa.
 • Luftfuktighet - mellan 20-60 minuter i inomhusmiljö eller vid större luftvolymer beroende på bland annat hur lång period mätningen ska utföras.
 • Stötar/Vibration - Här mäter många istället för glest. Mät uppåt 1600ggr/sekunden för att få en exakt mätning. Vissa väljer att använda den enklare MSR-145, som endast mäter 50ggr/sekunden istället för MSR-165, vilket endast kommer ge en indikation på att en stöt inträffat. MSR-165 är att rekommendera, då ser du inte bara att något hänt utan kan även följa hur stöten ser ut.
Vid stötar och pulsmätning kan det ibland bli överväldigande mycket data. Då kan man sätta tiggers. Detta är möjligt för MSR, Flexible och PC-Loggern. PC-Loggern har dessutom en pre- och post-trig som kan ställas in att mäta ett visst antal sekunder före och efter en trigger. Då kan man se möjliga orsaker till händelsen.

Med LogBox kan du välja vilken tid på dygnet den ska mäta.

Se vårt utbud av externa givare

torsdag 7 september 2017

5 tips för mätning i skolmiljöer


Det är dags att sätta igång med arbetet med inomhusklimatet på landets skolor.
Under vinterhalvåret sätts det stor press på inomhusklimatet då det är svårt att vädra utan att det blir för kallt. Klagomålen ramlar in från både elever och lärare som får huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

1. Lita inte på gamla mätningar
Ett av de största problemen för många skolor är att de litar på den mätning som gjordes vid installationstillfället av ventilationen. Hur ser belastningen ut i salar sedan senaste mätningen? Hur gammalt är ventilationssystemet, när kontrollerades det senast? Mätningar som är gjorda för några år sedan är inte att lita på, då mycket kan förändras under den tiden. OVK(Obligatorisk ventilationskontroll) ska göras var tredje år för förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.


2. Mät under en längre period
När man mäter inomhusklimat är det bra att mäta minst en vecka för att få en överblick över situationen när det är störst/minst belastning av lokalerna. Förutsatt att belastningen ser någorlunda likadan ut från vecka till vecka. Tänk på att inte ha fönster öppna, då detta ger en missvisande bild.
Använd vår skolväska för att få en helhetsbild.


3. Sätt gränsvärden
Genom att sätta gränsvärden i loggern på temperatur, fukt och koldioxid kan du enkelt se hur ofta och när dessa värden överskrids. Om det händer vid enstaka fall behövs antagligen ingen större åtgärd.


4. Kontrollera luftfuktigheten
Att för hög luftfuktighet (över 70%RH) ger fuktskador är något som de flesta kan räkna ut, men en för låg luftfuktighet är istället en hälsorisk. Någonstans mellan 30–70 % luftfuktighet är att föredra.


Under vinterhalvåret är det vanligt med torr luft inomhus ifall ventilationen hämtar den kalla och torra utomhusluften för att sedan värma upp den.
Låg luftfuktighet har paralleller till ökad risk för virussjukdomar, eftersom dessa partiklar stannar kvar i torr luft längre tid. Dessutom försämras luftvägarnas barriärskydd vid för torr luft. (Källa:Folkhälsomyndigheten)


5. Använd datan för att effektivisera
Det bästa med att mäta är att man svart på vitt ser när och var det finns extra behov, men även där det kanske är mer än tillräckligt. På natten är det stor sannolikhet att ventilationen inte behöver gå för fullt, och temperaturen kan sänkas, dock är det viktigt att i det läget hålla koll på luftfuktigheten.
Med hjälp av Easyview får du en avancerad analys något klick bort


Bonustips! Glöm inte hälsoriskerna
Fuktrelaterade hälsorisker: Som vi nämnde ovan så är låg luftfuktighet kopplat till fler luftburna virussjukdomar, för hög luftfuktighet skapar istället mögel som ökar risken för allergier och astma.
Hälsorisker kopplade till koldioxid: För hög koldioxidhalt skapar trötthet, huvudvärk och allmän obekvämlighet, men också sämre skolresultat bland elever.
Temperatur och hälsa: Kroppen blir stressad av obekväma temperaturer, något som kan leda till hjärt- och kärlsjukdommar. Minskad arbetskapacitet och rörlighet. Även den mentala förmågan minskar vid för höga/låga temperaturer.


Se vår skolväska framtagen för att mäta inomhusklimat på ett smidigt sätt.

För tips och råd besök vår rådgivningssida om inomhusklimat

måndag 28 augusti 2017

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?

Fråga Experten

Vilken givare är bäst, PT100 eller termistor?
Jag ska köpa en givare och ser att PT100 har större temperaturspann än termistor, innebär det att den är bättre?

Svar:
Det beror lite på vilken logger du har. Om du har en Tinytag rekommenderar vi i regel termistor då de är mer noggranna än PT100 när det gäller sina standardgivare (termistor 10kOhm).

Tinyag för termistor har dessutom en mycket god upplösning på +/-0,02°C om intervallet är någonstans mellan -40°C och +125°C.
Se vårt utbud av termistorer här.

Det är möjligt att använda PT100 på Tinytag också, men då ska samma 16 bitars upplösningen delas upp på ett större temperaturområde, vilket kan ge en sämre analys.

Däremot är PT100 en standardgivare som passar många olika loggers och styrsystem. PT100 har alltid 100Ohm vid 0°C.
Tänk på att PT100 finns i olika klasser och med olika antal ledare. Välj den modell som passar er utrustning och ert mätuppdrag.

Förutom termistor och PT100 finns även termoelement, som är den vanligaste och billigaste givaren. Den lämpar sig framförallt när hög noggrannhet inte är det viktigaste men också vid höga temperaturer där varken termistor eller PT100 kan användas. Olika typer av termoelement är bra till olika mätningar.

Oavsett givare får man alltid tänka på att det inte bara är givarens noggrannhet som ska tas med i beräkningen. Man måste också addera mätfelet som utrustningen har. Bäst blir det givetvis om man kalibrerar en givare ihop med mätutrustningen. Tänk då på att givaren alltid ska sitta på samma kanal om din mätutrustning har flera ingångar.

Har du någon fråga du vill få svar på? Skriv till oss så hjälper vi dig.

torsdag 24 augusti 2017

Fyra tips för att motverka mögel


Fukt är en grogrund för att utveckla mögel, som i sin tur kan ge allergier och astma. Just under våren och hösten ökar riskerna för mögel eftersom luften är varm, och luftfuktigheten är hög.


 1. Håll koll på fukten
Oftast pratar man om att hålla luftfuktigheten under 70-75%, men temperaturen är också avgörande. Den optimala temperaturen är mellan 20-25 grader, men mellan 0-40 grader är temperaturer som de flesta mögelsvampar ändå lever i, om än i begränsad växtkraft.


Förenklat kan man använda denna tabell för att förstå riskbilden
Relativ Fuktighet - RF        Risk för mögeltillväxt
Under 75 %                      Ingen risk
Mellan 75 - 85 %              Liten risk
Mellan 85 - 95 %              Medelstor risk
Över 95 %                        Hög risk 1. Ventilera
Genom att ventilera in torr luft i fuktiga utrymmen kan man sänka luftfuktigheten, som i exempelvis badrum eller liknande miljöer. Stillastående luft gör att möglet i lugn och ro kan växa till sig.
OBS! Viktigt är dock att tänka på att inte vädra i kalla utrymmen när temperaturen ute är högre än inomhus. Många tror att den varma luften utifrån ska torka den luften som finns inomhus, i källare till exempel. Men istället blir det fuktigare. Varm luft kan hålla mer fukt, som sedan fälls ut i kondens när den kyls ner.

 1. Upptäck mögelrisken i tid
Många upptäcker mögel när det redan är försent. Men genom att hålla koll på varningstecken för hög luftfuktighet kan man se var det finns risk för mögeltillväxt.
 • Imma på fönster/speglar
 • Silverfiskar, gråsuggor och källarspindlar är exempel på insekter som trivs där det är hög luftfuktighet
 • Rost på metallföremål
 • Kondens i ventilationskanaler

 1. Använd varaktighetsdiagrammet
För att veta hur länge fuktnivån varit över rekommenderad gräns är det bra att följa mätningen av fukt med EasyView. I sin mätning kan man använda varaktighetsdiagammet för att få en tydlig bild av situationen.


måndag 14 augusti 2017

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

Fråga Experten:

Vad behöver jag tänka på innan jag startar ett mätprojekt?

När vi rådgör om lämpliga lösningar med våra kunder försöker vi alltid ha en hållbarhetsvinkel i dialogen för att se till att du får rätt instrument och lösning för just ditt projekt, och i samma veva, förhoppningsvis för framtida arbeten.

Vi tycker att det är viktigt att den lösningen är optimal både ur ett kort och långt perspektiv.

Vid kortare projekt kan det till exempel vara bättre att hyra instrument. Om året präglas av olika projekt, med olika mätuppdrag och behov kan vi rekommendera vår Instrumentpool istället, där du har fri tillgång till vårt lagerhållna sortiment. Vi blir helt enkelt ditt lager.

Saker att fundera på

 1. Vilket eller vilka mätområden behöver du mäta?
  Räcker det att mäta exempelvis bara temperatur, eller skulle mätningen bli mer korrekt om du även mäter processignaler, fukt eller koldioxid?
  Se våra mätområden här.

 2. Hur många kanaler behöver du?
  När du bestämt dig för vad du ska mäta är det bra att fundera på om du behöver mäta på flera ställen och om du önskar mätpunkterna på samma logger, eller en logger per kanal. Det beror oftast på hur spridda mätpunkterna är.

 3. Hur ser den långsiktiga planen ut?
  Är det en kontinuerlig mätning, eller är det ett engångsuppdrag? Vid långsiktiga mätprojekt kan det vara aktuellt att fundera extra mycket kring om behovet kanske kommer ökas i takt med projektets gång.

 4. Var är mätuppdraget?
  I en del fall kanske det räcker med en klassisk logger som lagrar mätdata till sitt interna minne där man ansluter loggern till datorn och hämtar mätdata. Men ibland ligger mätplatsen långt borta, vilket gör att man kanske ska titta på fjärrmätning, där mätdata kan läsas av utan att behöva åka ut till mätplatsen.

 5. Vad vill du få ut av dina mätningar, vad är syftet med projektet?
  Mäter du för att upprätthålla en viss kvalitet, felsöka eller hålla koll? Olika syften kräver olika förhållningssätt till datan och analysen.

 6. Vad behöver du för samplingsintervall?
  Det är vanligt att våra kunder vill ha så tät samplingsintervall som möjligt, men det är bra att fundera om det tillför något, eller kommer det bara göra att du samlar på dig onödigt mycket data som innehåller många likadana nivåer? Detta kommer bara göra analysen svårhanterlig utan att tillföra något.

 7. Är det en bra idé att ställa in en larmfunktion för att enkelt veta om något är fel?
  Många av våra loggers har en inbyggd larmfunktion som du själv ställer in. Är det exempelvis viktigt att veta om temperaturen är för hög eller låg? Eller om vattennivån är kritisk? Då är det smart att använda sig av larm som skickas till mail eller som sms för att snabbt kunna åtgärdas.

Genom att tänka igenom dessa frågor får du en bra bild utav mätprojektet och kan skapa bästa förutsättningarna.
Besök våra rådgivninssidor för att få tips kring din mätning.

Viktigt med rätt kunskap

Om det är svårt att få ut bra underlag eller information i din analys kan vi starkt rekommendera våra utbildningar som ger dig en god förståelse för både mätning och analys.