onsdag 26 april 2017

8 tips kring ventilation


Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. En del i Intabs nya inriktning är att göra vad vi kan för att stötta bland annat fastighetsbranschen.


 1. Utnyttja återvinningen

Om byggnaden har frånluftsventilation är det vanligt att tilluften är för kall, eftersom den inte värms upp. Om ventilationen använder energiåtervinning är det mycket lättare att skapa ett behagligt klimat på ett smart sätt. Se filmen med Bengt Bergqvist och hans arbete.


2. Nyrenoverat eller nya möbler?

Det rekommenderas att öka luftflödet och köra ventilationen dygnet runt om lokalerna är nybyggda/nymålade, eller om möblerna är utbytta mot nya. Detta eftersom det finns Formaldehyd i bland annat byggmaterial och textilfärg. Formaldehyd och andra kemikalier i nya produkter kan orsaka irritationssymptom och allergier, men med bra ventilation kan ångorna reduceras.

3 . Mät

Inte så konstigt tips kanske, men det verkar som att det är en nyhet för många.  Det räcker inte att mäta en gång vid installationstillfället, som det uppdagats att vissa skolor gjort. God ventilation är något som påverkas av många dynamiska faktorer. Om man inte mäter, hur ska man då kunna veta att allt är okej? 

 • Inomhusklimatväskan övervakar fukt och temperatur enligt föreskrifterna.
 • Skolväskan övervakar koldioxid i kombination med temperatur och fukt.
 • Vid tillfälliga mätningar brukar hyra av mätinstrument vara en smidig lösning.
 • Höga halter koldioxid gör oss trötta, kan ge huvudvärk och skapa illamående. Tidigare talades det om 1000ppm som sanitär olägenhet, nu är det en rekommendation om att detta värde inte bör överstigas långvarigt. Läs mer.

4. Antalet trångbodda ökar

Var femte hushåll i storstäderna är idag trångbodda. Detta ställer nya krav på ventilationen, annars sprids luftvägssjukdomar och magsjuka lättare. 
Läs: Trångboddhet i Sverige, som beskriver nuläget och diskuterar effekterna.

Hur trångt är trångbott? Ett hushåll är trångbott om inte varje individ (förutom två vuxna som anses kunna dela rum) har ett eget sovrum. 


5. Stäng inte av ventilationen

Om luftflödet kan minskas med 20 % minskar energiåtgången med 50 %. Det är alltså bra med behovsanpassad ventilation. Däremot kan det vara en hälsofara att stänga ner ventilationen längre perioder, som under lov och semestertider. Om ventilationen hålls avstängd längre perioder kan mikroorganismer slå sig till ro och sedan blåsas in i lokalen när ventilationen sätts igång igen.


6. Ventilationsindex

Genom att räkna ut ventilationsindex får du svar på hur effektiv ventilationen är. Ventilationsindex är nämligen ett mått på hur effektivt ventilationen forslar bort föroreningar (som te.x. koldioxid) i luften. För att räkna fram det används ofta Easyview Pro.


Snabb fakta:
 • Lagom inomhustemperatur under vintern är 20-22°C, under sommaren 22-24°C.
 • En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.
 • Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla bra kvalitet.


7. Ventilera bort mögel

Hög luftfuktighet inomhus ställer lätt till problem. Mögel är en av våra stora bovar, och en anledning till ökat antal personer med astma och allergier.
I lokaler med t ex duschar eller matlagning behöver luften bytas ut minst en gång i halvtimmen, i jämförelse med andra rum som behöver byta ut luften en gång i timmen. Om detta inte sker innebär det hälsorisker och skador på fastigheten.


8. Lär dig mer

Inomhusklimatmanualen - Här kan du läsa mer kring föreskrifter och hur du bör mäta.
Fördjupning om luft och ventilation - Bra info om ventilation

tisdag 18 april 2017

Nio av tio skolor har brister i skolmiljön

Senaste tiden har larmrapporterna duggat tätt kring landets skolor och deras inomhusklimat.

Se detta reportage från TV4 om skolmiljön:Många skolor har enligt dokumentation en god ventilation, men denna information bygger ofta på mätningar gjorda vid installationstillfället eller från flera år tillbaka. Det är det som gjort att elever och lärare gång på gång klagar och försöker få till en förändring, utan att något händer.

Bra ventilation är inget som sköter sig själv utan är resultatet av regelbundna mätningar och underhåll. Det är väldigt enkelt och billigt att kontinuerligt mäta i sina lokaler.
Genom att mäta regelbundet ser man tydligt indikationer på om åtgärder behöver sättas in, och kan då planera för detta. Vi har satt ihop tre skolväskor med mätutrustningar för att underlätta arbetet. Dessutom har vi en instrumentpool där mätinstrument kan plockas ihop efter eget behov, för att slippa stora investeringar.

Läs "Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan".

torsdag 13 april 2017

Den farliga salladen


Vädret tillåter äntligen att lunchen tas med ut, och många köper sallader när värmen kommer. Tyvärr visar en färsk forskningsrapport att det kan vara hälsofarligt att äta denna typ av lunch eftersom temperaturkontrollerna är undermåliga.

Eftersom sallader inte upphettas är det ett ett känsligt livsmedel som riskerar stor bakterietillväxt vid fel hantering. Karin Söderqvist, SLU, har i sin rapport funnit att nästan var tionde matsallad har smittämnen som kan orsaka sjukdomar.

En av anledningarna är att många sallader felaktigt förvaras i upp till +15 grader istället för de +8 som är riktlinje idag.
För den som äter en sallad som förvarats i +15 grader är risken att insjukna i listerios tusen gånger så stor, jämfört med att äta en nytillagad sallad.

Miljöförvaltningens erfarenhet är att inbyggda 
termometrar i kyldiskar ofta anger fel temperatur. 

Det som Karin Söderqvist även kom fram till var att för att kunna minimera bakterietillväxt krävs ännu lägre temperaturer än +8 grader, och vill se en ändring i riktlinjerna.

En inspektion gjord av miljöförvaltningen visade att kyldiskar saknade termometrar för manuell avläsning av temperaturen, utan de litade helt på de inbyggda termometrarna. Detta är ett vanskligt sätt, då termostaten inte alltid är placerad på lämplig plats för korrekt mätning.

Livsmedelsverket skriver mer i sin guide, Säker mat i servicehandeln

Dessa produkter är framtagna för mätning av livsmedel.

I vår broschyr kan du läsa om hur du bäst mäter för att kvalitetssäkra livsmedel.

Is your salad safe to eat”, rapporten från Karin Söderqvist

måndag 3 april 2017

Kampen mot kondensen

Det är åter dags för egenkontrollen av kyrkor och slott runt om i landet. Detta bör göras minst två gånger per år - vår och höst, för att garantera bevarandet av interiören.

Att fukt är ett stort problem för byggnader som inte värms upp året runt är inget nytt. Tyvärr blir skadorna på våra historiska föremål inne i kyrkor och slott mer och mer omfattande. Detta trots att det finns mätutrustning som berättar när, var och vad som bör göras för att minimera den skada fukt kan göra på interiören.

“Permanenta, trådlösa sensorer för mätning och
loggning av relativ fuktighet (RF) och temperatur
underlättar uppföljning och styrning av
klimatet.”
Svenska Kyrkans rapport om
interiörens bevarande.

Inget klimatskydd i historiska byggnader

Moderna byggnader har klimatskydd, något som bland annat kyrkor och slott ofta saknar. Detta innebär att dessa byggnader är mer utsatta för väder och vind. 


I många kulturhistoriska byggnader kan väggarna vara 1,5 meter tjocka, kondensproblem inträffar i regel under vår till sensommar när fuktig uteluft kommer in i en svalare byggnad.


Mätning av den relativa fuktigheten bör i första hand ske i krypgrunden, kyrksalen, textilförvaring och vindsutrymmen enligt kyrkans rapport om avfuktning. Men det ska såklart mätas i samtliga platser där känsliga föremål finns.

“Ett mycket vanligt alternativ är att sänka
den relativa luftfuktigheten genom uppvärmning.
Detta sker framförallt vintertid och resultatet blir ofta
ett allt för torrt klimat med trä och färgsprickor samt ostämda orglar.”
Svenska kyrkans Avfuktning i kallställda kyrkor.


Larm vid höga fuktnivåer
För att kunna bevaka och mäta denna fukt kontinuerligt är det en bra idé att använda sig av en logger som skickar larm till ansvarig person när mätvärden överskrider vissa nivåer så att åtgärder kan vidtas. Dessa kan ställas in att vara fördröjda för att förhindra larm vid tillfälliga nivåhöjningar, så att larm istället kommer när värdena varit förhöjda under en längre tid.

Olika material och dess påverkan av fukt
 • Hygroskopiska (vattenbindande) material som t.ex. trä, textilier och kritgrunderingar (kredering) kan mögla vid för hög luftfuktighet.
 • Andra material (metaller och legeringar) riskerar att korrodera.
 • Salter som finns i till exempel murverk frigörs och kan börja ”vandra” vid höga luftfuktigheter.
 • Vid mycket låg luftfuktighet blir vissa material spröda och kan spricka. Målade träföremål med kritgrund (kredering) anses bland annat vara mycket ömtåliga.


Svenska kyrkans riktlinjer “Avfuktning i kallställda kyrkor