torsdag 21 september 2017

Möjligheter att energieffektivisera flerbostadshus


Sveriges sektor för bostäder och service står för ca 40% av landets energianvändning. För några år sedan beslutade regeringen att energianvändningen ska halveras i bostäder och lokaler fram till år 2050. 

I en rapport från Elforsk har olika personer i bostadssektorn intervjuats för att ge sin bild av jobbet med energieffektivisering. Rapporten visar på möjligheter, problem, och förutsättningar för att nå det uppsatta målet.

Potentialen för energieffektivisering av värme uppskattas till 10-20 % i de byggnader där inte energieffektiviseringsåtgärder genomförs. Enligt rapporten bedöms varje grads temperaturhöjning inomhus öka energianvändningen med 5%.

 "Vi har sparat en miljon kilowattimmar 
på att se över så att det inte finns lokaler där 
värme och ventilation bara står och går.“ 
Stefan Andersson till Helsingborgs dagblad.

Ett annat effektivt sätt att minska elkostnaderna är att byta till snålspolande armatur med luftinblandning för att minska tappvarmvattenbehovet. Tappvattnet står för en stor andel av den totala elkostnaden i en lägenhet. Med en sådan åtgärd minskas behovet med över en tredjedel. 

Utan de boendes engagemang är det svårt att nå de uppsatta målen om en halvering av energianvändningen. Genom att ha en öppen dialog skapas delaktighet och förtroende. 

Stor potential

Det finns många sätt att spara el, genom att utnyttja värme och kyla effektivt och effektivisera användningen av apparater kan elkostnaden minskas markant.
Ofta pratar man om att 10% är byggkostnad och 90% är driftskostnad under byggnadens livstid.

Ett exempel är Örebrobostäder som vi skrivit om tidigare, där 86% av fastigheterna är från början av 70-talet eller senare.
- Det är där den verkliga potentialen finns, inte i nyproduktionen, säger Jonas Tannerstad, ska man effektivisera på riktigt ska fokus vara på de hus som redan är byggda och på att få dessa tekniska system att fungera som det var tänkt. Det är där mätningar och analyser gör störst nytta, tycker Tannerstad och fortsätter:
- Därför är det väldigt angeläget med mätningar. Allt handlar om mätning och visualisering. Detta fortfarande efter så många år i vårt systematiska energiarbete.
Källor:
Energieffektivisering i flerbostadshus - Katarina Högdal, Uppsala Universtitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar