torsdag 5 oktober 2017

Isolering viktig del i energibesparing

Enligt en rapport från EiiF, European Industrial Insulation Foundation, framgår det att rör, ventiler och flänsar som är dåligt isolerade är en av de största energitjuvarna bland industri och fastighet. Att tilläggsisolera är med andra ord en bra investering.


Värmeförlusten från en meter oisolerat rör är ca 10 gånger större än motsvarande isolerat rör. Genom att öka den befintliga isoleringen med 20 mm kan stora besparingar göras.
Om man ökar isoleringen till 40 mm ökar besparingen mycket, se beräkningsexemplet.


Beräkningsexempel, ouppvärmda rum:
 • 22 mm rör: Från 20 mm till 40 mm 48 kr/löpmeter om året
 • 28 mm rör: Från 20 mm till 40 mm  63 kr/löpmeter om året
 • 34 mm rör: Från 20 mm till 40 mm 72 kr/löpmeter om året
Besparingen kan bli större beroende av kvaliteten på befintlig isolering. (Källa: Isolera rör & vent)


Tappvarmvatten- och varmvattencirkulationsrör har en hygienaspekt att förhålla sig till då vattnet inte får innehålla bakterier. Därför är det viktigt med bra isolerade rör för att slippa dyra uppvärmningskostnader. Dessa rör bör ha minst 40 mm isolering för att på ett effektivt sätt säkra så att bakterier inte kan bildas.


BBR ställer dessa krav på rörisolering:
 • Värme- och kylinstallationer ska isoleras så att
  energiförluster begränsas
 • Rör ska inte utsättas för temperaturer där tillväxt av
  legionellabakterier kan ske
 • Rören ska inte kunna skadas genom frysning
 • Risk för brännskador via beröring ska minimeras


Otäta ventiler
Enligt en europeisk isoleringsrapport kommer de fram till att en oisolerad ventil kan ha en energiförlust på 20 megawattimmar/år med medietemperatur på 300°C.
- I processindustrin är det med all säkerhet oisolerade flänsar, ventiler och ångfällor som står för en stor del av värmeförlusterna, säger Johan Gustafsson i en intervju med Process Nordic. En av anledningarna till att de saknar isolering är att de ska vara lättinspekterade.


Börja med att mäta
För att slippa göra ingrepp på röret i sig är det smidigt att mäta med en temperaturgivare på utsidan. Att mäta på utsidan gäller bara för rör innehållande vätska, vid luft eller gas blir det en stor felmarginal.


Vissa missar att isolera utanpå röret när de mäter rörtemperatur. Detta ger en felaktig mätning.
När man ska isolera runt givaren ska man inte snåla på mängden isolering. Tänk på att isolera tajt runt givaren för att inte släppa in temperatur utifrån. Det kan vara en bra idé att använda kontaktpasta eller värmeledande pasta för att få så liten felmarginal som möjligt.

På vår hemsida har vi en kort film om hur man kan mäta på rör.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar