tisdag 21 november 2017

Intabs resurscentrum fortsätter att ge resultat

Det har gått ett år sedan Intab och VD Sanna Arnfjorden Wadström fick ta emot det ärofyllda entreprenörsstipendiet från Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse. Förra veckan var hon inbjuden till Johanneberg Science Park för att berätta om året som gått.


Sanna berättade om de stora förändringar som är gjorda i och med att Intab har blivit ett resurscentrum för mätteknik, något som är sticker ut i branschen. Hennes berättelse blev mycket uppskattad av åhörarna.


- Vår ambition är att vara ett resurscentrum där vi ska hjälpa användarna och ge dem verktyg för att kunna nå sina mål, berättar Sanna och fortsätter:
- Vi har haft en så stor efterfrågan på att stötta upp och hjälpa våra kunder långsiktigt. Intab var en av de första leverantörerna i Sverige av dataloggers, men idag är vi så mycket mer!


Intab har blivit ett Center of Excellence där fokus ligger på mät, analys och förståelse. Det är lätt att fastna i hårdvaran och tro att det löser alla kundens problem. Men den stora vinsten med att mäta ligger i vad man får ut av mätningen och vad man kan göra för åtgärder. Där finns brister i flera av dagens system, och många användare vet inte hur man bäst kan nå sina mål.


Med Intabs resurscentrum finns vi där och kan hjälpa kunderna att se potential och möjligheterna med sin mätning.


Under året har vi haft stor fokus på att underlätta analysen genom att utveckla Easyview 10 till att bli det självklara valet för dataanalys med möjlighet att importera all typ av mätdata för att då göra en komplett analys. Sanna berättar:
- Nyckeln är att förstå samband och de potentiella förbättringsåtgärder som mätningen ligger till grund för. Därför jobbar vi ständigt på vår mjukvara EasyView, just för att möjliggöra en avancerad, men ändå smidig analys.

Alla vill dock inte mäta själva eller saknar rätt kompetens. Då kan vi på Intab istället genomföra mätningar åt dem, så att kunderna kan fokusera helhjärtat på relevanta åtgärder. Genom internet har vi stora möjligheter till distansmätning och stöd där vi utgår från varje användare och applikation för att hitta rätt lösning för varje enskild tillämpning, något som är ett steg i vårt Center of Excellence.


måndag 20 november 2017

Varför ska jag kalibrera mina loggers?

Fråga: Varför ska jag kalibrera mina loggers, de verkar fungera fint ändå?


Niklas svarar: En kalibrering innebär att man kontrollerar hur loggern mäter jämfört med en känd referens. Detta är viktigt för att dina mätningar ska bli tillförlitliga. En loggers noggrannhet ändrar sig med tiden, bland annat beroende på vilken miljö de vistas i.


Att kalibrera sina loggers är viktigt att göra, även om man inte har några branschriktlinjer som säger att detta är ett krav. Det är lättare att bevisa att en mätning stämmer om loggern har ett giltigt kalibreringsbevis. Efter mätningar på exempelvis en skola kan det vara bra att visa upp ett bevis på att loggern faktiskt mäter rätt vid redovisning av resultaten.


Vanligast rekommenderade kalibreringsintervall är en gång per år, men detta varierar beroende av bransch och mätstorhet. Loggers som mäter relativ luftfuktighet är till exempel extra känsliga mot yttre påverkan och rekommenderas kalibreras halvårsvis.


Efter kalibrering finns i vissa fall möjlighet till justering av loggern. Man justerar då bort mätfelet och kalibrerar sedan igen. I andra fall blir kalibreringen ett mått på mätfelet som man får ha med i beräkningarna vid mätning.


Vid kalibrering väljer man vid vilka nivåer som uppmätningen ska ske. Dessa väljs utefter vilka nivåer mätningarna normalt sker vid. Ett kalibreringscertifikat anger hur loggern mäter vid just dessa nivåer. Har man ett stort mätspann är det vanligt att kalibrera vid den högsta och lägsta nivån som man mäter vid. Det är möjligt att välja till ytterligare kalibreringspunkter om man vill.
Om du ska kalibrera en tinytag, läs mer här om våra kalibreringspaket.


Vid nyköp av en logger garanteras att de mäter inom den tekniska specifikationen. Här kan du se ett exempel på noggrannheten för en Tinytag. Du kan se att noggrannheten varierar med temperaturen.


I många branscher ökar kraven på spårbarhet, bland annat på grund av kvalitetssäkring och nya EU-direktiv. I dessa fall är kalibrering extra viktigt. I verksamheter som hanterar livsmedel och läkemedel finns tydliga regelverk där mätning är ett krav. Inom livsmedelsbranschen måste exempelvis mätningar ske under frysta och kylda livsmedels hela väg fram till butiken eller restaurangen. Här krävs att loggrarna som används har giltiga kalibreringsintyg.

torsdag 16 november 2017

5 tips för att visa varför mätning är viktigt


Det är inte alltid som de ute på fältet tar beslut om när och hur saker och ting ska göras. För beslutsfattarna kan det ibland vara svårt att sätta sig in i de behov som faktiskt finns. Här är några tips för att öka förståelsen för varför mätning behövs.


  1. Visa på problemen
Finns det klagomål från hyresgäster eller personal? Har ni upplevt att saker kan effektiviseras? Finns det uppenbara brister i till exempel inomhusklimatet eller era kylar? Har ni stort svinn på någon produkt?


Förutom den lagstiftning som finns gällande mätning, exempelvis inom livsmedelsbranschen, finns goda exempel på hur andra har sparat eller effektiviserat sin verksamhet. Örebrobostäder, med Jonas Tannerstad i spetsen, minskade sin elförbrukning med 25 procent. Enligt Tannerstad ligger grunden i att mäta, annars är det nästintill omöjligt att se var problemen ligger. Här kan du läsa om hur Öbo gjorde.


Gå gärna in på våra rådgivningssidor för att få tips kring vad som är lämpligt när det exempelvis kommer till luftfuktighet, temperatur eller andra mätstorheter.


  1. Vad är fördelarna med att mäta?
Ibland är det så enkelt som kostnadsbesparingar eller möjlighet till ökad vinst. Det kan dock vara bra att peka på var detta är aktuellt. Går ventilationen dygnet runt, hur ser elförbrukningen ut under ett dygn/månad/år, kan temperaturen sänkas? Kommer produkterna kvalitet/livslängd öka med en annan hantering?

Energibyrån på Gotland arbetar som konsulter och tillhandahåller kvalificerade tjänster för effektiv energianvändning i byggnader.
– Det är svårt att veta utan att mäta, även om det låter som en klyscha. Vi kan inte lämna åtgärdsförslag mellan tummen och pekfingret utan vi måste veta, konstaterar Hans Romehed – som är vice VD och arbetar i produktionen så mycket som möjligt.


  1. Ge exempel på hur andra har gjort
Det känns alltid bättre att ta tag i ett projekt om man vet att andra har lyckats tidigare. Besök vår referenssida för att hitta exempel som kan inspirera i just ert fall. Hittar inget? Kontakta oss så har vi säkert erfarenhet där vi kan berätta om ett kundcase som inte finns med på hemsidan. Våra 40 år i branschen har gett oss många spännande historier att berätta om.


  1. Visa på kostnad att mäta mot kostnad att inte mäta
Ett enkelt sätt är att väga positivt mot negativt. Vad skulle mätutrustningen kunna kosta? Är det bättre med en leasing- eller hyrlösning? Hur kan vi använda köpt utrustning i flera projekt?


Vad det kostar att inte mäta är lite svårare att säga konkret, det man får titta på då är risken för oupptäckta brister som blir så stora att det plötsligt krävs en stor akut åtgärd. Att riva ut en byggnad eller stänga ner en produktion tillfälligt kan kosta enorma pengar, istället för att tidigt se ett potentiellt problem som åtgärdas med några enkla medel. Att ändra temperaturen någon grad kan ibland ha stor inverkan på verksamheten, eller en vatten- eller värmeläcka kan bli en stor utgift om den inte åtgärdas.


  1. Vad kan konsekvensen bli av att inte mäta?
Lite som nämnts ovan, så är nog den största konsekvensen för många en akut situation som inte kunde förutses på grund av bristfällig mätning.

Det ställs hela tiden nya effektiviseringskrav och standarder för olika branscher. Genom att hålla koll på sina processer över lång tid kan man lättare se var det faktiskt går att göra förbättringar och då slippa panikinsatser när kraven skärps.

måndag 6 november 2017

Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?

Fråga Experten
Hur ska jag tänka kring CO2-nivåerna inomhus?


Jag är lite osäker på hur jag ska förhålla mig till koldioxidnivåer inomhus. Hur ska jag tänka kring detta?

koldioxidnivå.JPG

Svar:
Jag förstår din osäkerhet, olika information cirkulerar kring vad som är lämpligt och vilka gränsvärden som är bra att hålla sig inom.


Vissa menar att de största faktorerna till dåligt inomhusklimat är temperatur och luftfuktighet(läs gärna inlägget om smittspridning och luftfuktighet här), medan andra hävdar att koldioxidnivåerna är viktigt att hålla koll på för att säkra hälsa. Även partiklar är en faktor till god luftkvalitet. Här är en debattartikel om den eventuellt överdrivna rädslan för koldioxid.


Koldioxidnivåer är helt enkelt ett ganska komplicerat ämne att försöka bringa klarhet i.


I luften som vi andas ut är koldioxidnivån nästan alltid omkring 3,8 procent, vilket är 38 000 ppm. Eftersom luften blandas med omgivande luft reduceras CO2-koncentrationen.


Vi på intab förhåller oss till den information och de riktlinjer som Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhandahåller. De menar att i samlingslokaler, skolor, dagis med mera är koldioxidhalten ett mått på luftkvaliteten. Enligt Arbetsmiljöverket ska man eftersträva att hålla koldioxidhalten under 1 000 ppm.(Källa)
Dock är detta ett värde som inte ska ses så att det aldrig får överskridas. Däremot bör nivån inte ligga över 1000 ppm mer än korta perioder.
Det innebär att medelvärdet över en dag inte heller får ligga över 1000 ppm.


Kika gärna på vår Skolväska som innehåller både co2-, temperatur- och luftfuktighetsloggers samt mjukvara för att kunna göra relevanta mätningar av inomhusmiljön.

För att få koll på luftkvaliteten bör även ventilationssystemet testas. För kontroll av ventilation skall CO2- halten mätas i vistelsezonen och i frånluften. Man kan då beräkna ventilationsindex enkelt med Easyview som är förhållandet (kvoten) mellan halten i frånluften och i rummet.

torsdag 2 november 2017

Minska sjukfrånvaron - höj luftfuktigheten


Nu är hösten här och årets säsong av influensa, magsjuka och förkylningar är igång. Vad kan man då göra för att minska smittspridning? Enligt en studie från bland annat KTH har man sett samband mellan luftkvalitet och sjukfrånvaro.


På ett antal förskolor i Göteborgsregionen har en kampanj, HYFS, pågått sedan 2006 för att minska smittspridning genom att bli bättre på hygien. Dock har resultatet varit lite av en besvikelse. Istället för en minskning blev det istället en marginell ökning av sjukfrånvaro.


En studie från KTH har däremot noterat att luftfuktighet och ventilation är en av de största bidragande faktorerna för minskad smittspridning.


Torr luft ökar virusinfektioner
När luften är torr minskar näsflimmerhårens funktion och släpper då igenom fler partiklar, där bland annat virus. Förutom att kroppen släpper in mer partiklar, så överlever dessutom virus som bäst i en luftfuktighet upp till ca 24%RH.
Studien från KTH visar att det finns flest aktiva influensavirus vid en luftfuktighet under 40%, medan vid högre luftfuktighet reduceras de aktiva luftburna virusen inom 15 minuter.

Lösningen är högre luftfuktighet
Virus och bakteriers chans till överlevnad minskar vid en luftfuktighet på mellan 40-60%, dessutom begränsas deras spridning då partiklarna ökar i massa och då faller till marken fortare, istället för att sväva runt i luften.


På vintern kan det med andra ord vara aktuellt efter mätningar att använda sig av en luftfuktare via ventilationen, men då är det viktigt att se till att vattnet inte blir smittat av legionella som då sprids i luften.


Vår nya lösning med ComfortLog från 199:-/månaden som fjärrmäter både temperatur och fukt.Läs även debattartikeln i Läkartidningen i samma ämne.

måndag 23 oktober 2017

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga Experten

Jag behöver en tålig logger, vad ska jag välja?

Fråga: Jag ska mäta i en tuff miljö och behöver en datalogger som klarar detta.
Sandra svarar:
Genom att kontrollera IP-klassen på loggern får man en förståelse för dess tålighet.
Den första siffran visar hur skyddad loggern är mot damm, instickande föremål och beröring. Den andra siffran visar hur bra loggern tål vaten.


Här är en tabell med de olika ip-klasserna
Klassning
Beskrivning
Klassning
Beskrivning
IP0X
Oskyddat
IPX0
Oskyddat
IP1X
Minst 50 mm i diameter
IPX1
Droppskyddat (endast vertikala droppar)
IP2X
Minst 12,5 mm i diameter ("Provfinger")
IPX2
Droppskyddat vid max 15° lutning
IP3X
Minst 2,5 mm i diameter
IPX3
Strilsäkert
IP4X
Minst 1 mm i diameter
IPX4
Striltätt
IP5X
Dammskyddat
IPX5
Spolsäkert
IP6X
Dammtätt
IPX6
Spoltätt
IPX7
Vattentätt (nedsänkt i vatten)
IPX8
Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)
Något som är bra att tänka på är att robusta loggers med intern givare i regel har en viss tröghet i och med dess täthet. Om du ska mäta snabba förlopp är det bra att se över möjligheten till att använda externa givare.
Om loggern är begränsad i sitt arbetsområde är det möjligt att använda en extern givare som tål ett större temperaturområde.
Besök gärna vår sida med externa givare.
Ett exempel på tåliga loggers är Tinytag Plus2 som är en riktigt robust IP68-klassad logger. Läs vårt användarexempel om hur kaniner prövat deras tålighet. Den används flitigt inom lantbruk och transport där det krävs tåliga instrument.
När det gäller vattenmätningar rekommenderar vi Aquatic som tål ända ner till 500 meters djup.
MSR165 är en tålig minilogger som mäter stöt, vibration och acceleration med IP-klass 67.

Dessutom har vi vår tryckkompenserade kapsling till Intab Wireless System som  är mycket tålig och används t.ex. i virkestorkar, kompostmätningar och på saltbilar där miljön är väldigt tuff.

torsdag 19 oktober 2017

5 tips för att minska värmekostnaden

1. Kontrollera förbrukningen

Se till att hålla koll på förbrukningen av både värme, el, vatten och gas. Genom att regelbundet kontrollera denna mätdata, förslagsvis en gång i månaden, är det lättare att se förbättringsmöjligheter och ifall något inte står rätt till. Tänk på att det är bra att logga temperaturen ute för att se samband.
Läs gärna våra referenser för att se hur andra har jobbat med liknande uppdrag.
Vårt utbud av temperaturloggers


2. Sänk temperaturen

Detta är det enklaste och billigaste sättet att minska kostnader. För varje grad som sänks minskar värmekostnaden med ca 5%. Det är både relevant att titta på att sänka temperaturen i hela bostaden, eller i vissa rum som exempelvis sovrum.
Finns det perioder ingen är på plats -vid lov, semestertider eller långhelger? Då är det ett bra tillfälle att sänka temperaturen lite extra. Men stäng dock inte av ventilationen någon längre period då risken för mikrober ökar. Läs mer om detta i ett tidigare blogginlägg.


3. Möblera rätt

Undvik att ställa möbler framför element och se till att gardiner inte blockerar termostatventilen.
Ett bra tips är att sälla bokhyllor mot ytterväggar för att isolera väggen lite extra.
Besök vår inomhusklimatsida för bra information.


4. Isolera

Att isolera vinden till 50 centimeter är ofta lönsamt, men se till att det görs med hänsyn till ventilation så att det inte uppstår fuktskador när det blir tätare.


Balkong- och verandadörrar, samt fönster är några av de största värmeläckorna. Att byta ut till fönster med lågt U-värde samt isolera bättre kommer påverka värmekostnaden.


5. Återvinn värmen

Det är väldigt lönsamt att investera i värmeåtervinning, om ventilationen har både från- och tilluft. Det kan ge en besparing med mellan 20-40%. Svensk Ventilation skriver om Solna som har byggt om 87 lägenheter från 60-talet och lyckats minska energiförbrukningen med hela 50%. Enbart sovrummen har tilluft – vilket visat sig ändå ge tillräcklig lufttillflöde till hela lägenheten.
Genom att återvinna värmen med ett FTX-system kan besparingen bli upp till 7000 kWh per lägenhet och år.(Källa: http://www.svenskventilation.se/)

Läs och se filmen om Bengt Bergqvist och hans arbete med värmeåtervinning.