tisdag 23 maj 2017

Rekordlåga vattennivåer i sommar

Efter en torr vinter och vår väntar nu en sommar med rekordlåga grundvattennivåer på många håll, inte minst i södra delen av landet.

På många stationer i Sverige har värden uppmäts som kan tyda på att rekordet från hundra år tillbaka kommer slås 2017.

Hur snabbt grundvattnet stiger och sjunker beror till stor del på vilken jordart den finns på. I snabba och små grundvattenmagasin återfinns oftast morän, medan i det stora och långsamma magasinen oftast är sand- och grusavlagringar.
(Källa: Grundvatten.nu)

När grundvattennivån är låg behövs det dubbelt så mycket nederbörd än det normala i minst 3-4 veckor, för att normalisera nivån.

Håll koll på det vatten du har

Länsstyrelsen uppmanar nu både lantbrukare och privatpersoner att vidta åtgärder för att spara på vattnet.
Bra sätt att dra ner på vattenförbrukningen är att använda regnvatten när det är möjligt, samt undvika högtryckstvätt.

Att mäta vattennivå med en nivåsensor är ett bra sätt att hålla koll på sitt vatten, vare sig det är i t.ex en vattentank, brunn eller i ett vattendrag. Då kan du även få SMS vid för låga, eller för höga värden.

Läs mer om att mäta vatten



måndag 15 maj 2017

Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Fråga Experten

Fråga: Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Svar: Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt.
Genom att kalibrera får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt. Om det resultatet avviker kan man ibland göra en justering. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten.

Luftfuktighetsgivare har olika avvikelser vid olika nivåer. När man kalibrerar RH(relativ luftfuktighet) är det därför viktigt att kalibreringen görs vid de nivåer man ska mäta vid. Överväg därför vilka nivåer just din logger behöver kalibreras vid innan loggern skickas in för kalibrering. Ofta är det därför värdefullt med fler kalibreringspunkter på fuktloggers jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ändra i kurvorna

Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Lycka till!

Här kan du läsa mer om kalibreringar

Har du en fråga? Skicka den till oss

onsdag 10 maj 2017

Hur säkras livsmedelskvaliteten?

Från Rätt temperatur under lagring och transport
Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
Att hålla koll på temperaturen i kyldiskar, kylskåp och frysar är nog alla överens är viktigt för att säkerställa kvaliteten i råvarorna. 

Under sommarhalvåret blir det extra viktigt att hela transportkedjan säkras upp. Temperaturkontroller ska göras varje gång ansvaret för produkterna överlämnas från ett led till ett annat.

Djupfrysta varor ska alltid hålla en temperatur på -18°C eller lägre. I produktions- och grossistlager bör temperaturerna vara ännu lägre, -28/-26°C i produktionslager och -25/-26°C i grossistlager.

“Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.”
KOMMISSIONENS FÖRORDNING 
om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, 
förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

Lita inte på inbyggda termometrar

En av de vanligaste åtgärdspunkterna vid livsmedelsinspektioner är att det saknas rutiner i egenkontrollen, och ingen dokumentation av temperaturen i kylar, frysar och vid varmhållning av livsmedel.
Vid flera av livsmedelsinspektioner visade det sig att det endast användes de inbyggda termometrarna i kylen/frysen vilket inte garanterar att livsmedlet håller rätt temperatur, då termostaten ofta är placerad så den inte mäter på relevant plats.

Använd temperaturloggers anpassade för livsmedel

Öka hållbarheten med 44%

En studie av Sveriges lantbruksuniversitet, visar att en sänkning av temperaturen i kylutrymmen från 8°C till 4°C ökar hållbarheten med 25-44%. Detta resultat beror helt enkelt på att mikrobiella tillväxten minimeras.

Enligt Naturvårdsverket har en packad sallad vid:

  • 8°C en hållbarhet på 6-7 dagar
  • 6°C en hållbarhet på 8-9 dagar
  • 4°C en hållbarhet på 11-12 dagar

Läs mer ingående om livsmedelshantering

Missa inte denna lärorika broschyr: Rätt Temperatur vid Lagring och Transport - Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat

Faror förknippade med vissa livsmedel - Livsmedelsverket

Förvara maten rätt så håller den längre- vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel - Livsmedelsverket

tisdag 2 maj 2017

Vad är tidskonstanten?

Fråga experten


Fråga:

Jag har noterat att era loggers har en angiven tidskonstant. Vad innebär detta och hur påverkar den min mätning?


Magnus Borg svarar:

- Tidskonstant eller tröghetsfaktorn är något som alla loggers påverkas av. Desto mer inkapslad en givare är, desto längre blir tidskonstanten. Det är alltså ett mått på hur lång tid det tar för givaren att visa aktuellt värde vid en förändring. Om du behöver ha ett snabbt samplingsintervall när du mäter är det viktigt att utrustningen har en snabb tidskonstant för att ge ett korrekt resultat.

Magnus visar ett exempel: Mätning av temperatur i kylskåp
När mätproben/sensorn placeras i kylen kommer det vara en differens i temperaturen mellan sensorn och kylen, tills det att de nått termisk jämvikt. Med termisk jämvikt menas att kylen och proben får samma temperatur.

Om man öppnar och stänger kylen hinner proben kanske bara delvis reagera på temperaturförändringen, även om den går i temperaturgradientens riktning. Detta beror på att på proben är trögare än hela förändringen. Vill man se snabba förändringar bör man alltså välja en tunnare prob som har en låg tidskonstant.

Att mäta med en snabb samplingsfrekvens är alltså onödigt om dataloggern har intern givare eller proben har en stor massa. Välj därför samplingsfrekvens och probstorlek utifrån kraven i varje enskild mätapplikation.

/Magnus

Har du en fråga? Skicka den till oss

onsdag 26 april 2017

8 tips kring ventilation


Senaste tiden har ventilationsproblem varit ett hett ämne i media. En del i Intabs nya inriktning är att göra vad vi kan för att stötta bland annat fastighetsbranschen.


 1. Utnyttja återvinningen

Om byggnaden har frånluftsventilation är det vanligt att tilluften är för kall, eftersom den inte värms upp. Om ventilationen använder energiåtervinning är det mycket lättare att skapa ett behagligt klimat på ett smart sätt. Se filmen med Bengt Bergqvist och hans arbete.


2. Nyrenoverat eller nya möbler?

Det rekommenderas att öka luftflödet och köra ventilationen dygnet runt om lokalerna är nybyggda/nymålade, eller om möblerna är utbytta mot nya. Detta eftersom det finns Formaldehyd i bland annat byggmaterial och textilfärg. Formaldehyd och andra kemikalier i nya produkter kan orsaka irritationssymptom och allergier, men med bra ventilation kan ångorna reduceras.

3 . Mät

Inte så konstigt tips kanske, men det verkar som att det är en nyhet för många.  Det räcker inte att mäta en gång vid installationstillfället, som det uppdagats att vissa skolor gjort. God ventilation är något som påverkas av många dynamiska faktorer. Om man inte mäter, hur ska man då kunna veta att allt är okej? 

  • Inomhusklimatväskan övervakar fukt och temperatur enligt föreskrifterna.
  • Skolväskan övervakar koldioxid i kombination med temperatur och fukt.
  • Vid tillfälliga mätningar brukar hyra av mätinstrument vara en smidig lösning.
  • Höga halter koldioxid gör oss trötta, kan ge huvudvärk och skapa illamående. Tidigare talades det om 1000ppm som sanitär olägenhet, nu är det en rekommendation om att detta värde inte bör överstigas långvarigt. Läs mer.

4. Antalet trångbodda ökar

Var femte hushåll i storstäderna är idag trångbodda. Detta ställer nya krav på ventilationen, annars sprids luftvägssjukdomar och magsjuka lättare. 
Läs: Trångboddhet i Sverige, som beskriver nuläget och diskuterar effekterna.

Hur trångt är trångbott? Ett hushåll är trångbott om inte varje individ (förutom två vuxna som anses kunna dela rum) har ett eget sovrum. 


5. Stäng inte av ventilationen

Om luftflödet kan minskas med 20 % minskar energiåtgången med 50 %. Det är alltså bra med behovsanpassad ventilation. Däremot kan det vara en hälsofara att stänga ner ventilationen längre perioder, som under lov och semestertider. Om ventilationen hålls avstängd längre perioder kan mikroorganismer slå sig till ro och sedan blåsas in i lokalen när ventilationen sätts igång igen.


6. Ventilationsindex

Genom att räkna ut ventilationsindex får du svar på hur effektiv ventilationen är. Ventilationsindex är nämligen ett mått på hur effektivt ventilationen forslar bort föroreningar (som te.x. koldioxid) i luften. För att räkna fram det används ofta Easyview Pro.


Snabb fakta:
  • Lagom inomhustemperatur under vintern är 20-22°C, under sommaren 22-24°C.
  • En vuxen människa andas ca 25 kg eller 20 000 liter luft varje dag.
  • Inomhusluften får inte vara stillastående om den ska hålla bra kvalitet.


7. Ventilera bort mögel

Hög luftfuktighet inomhus ställer lätt till problem. Mögel är en av våra stora bovar, och en anledning till ökat antal personer med astma och allergier.
I lokaler med t ex duschar eller matlagning behöver luften bytas ut minst en gång i halvtimmen, i jämförelse med andra rum som behöver byta ut luften en gång i timmen. Om detta inte sker innebär det hälsorisker och skador på fastigheten.


8. Lär dig mer

Inomhusklimatmanualen - Här kan du läsa mer kring föreskrifter och hur du bör mäta.
Fördjupning om luft och ventilation - Bra info om ventilation

tisdag 18 april 2017

Nio av tio skolor har brister i skolmiljön

Senaste tiden har larmrapporterna duggat tätt kring landets skolor och deras inomhusklimat.

Se detta reportage från TV4 om skolmiljön:



Många skolor har enligt dokumentation en god ventilation, men denna information bygger ofta på mätningar gjorda vid installationstillfället eller från flera år tillbaka. Det är det som gjort att elever och lärare gång på gång klagar och försöker få till en förändring, utan att något händer.

Bra ventilation är inget som sköter sig själv utan är resultatet av regelbundna mätningar och underhåll. Det är väldigt enkelt och billigt att kontinuerligt mäta i sina lokaler.
Genom att mäta regelbundet ser man tydligt indikationer på om åtgärder behöver sättas in, och kan då planera för detta. Vi har satt ihop tre skolväskor med mätutrustningar för att underlätta arbetet. Dessutom har vi en instrumentpool där mätinstrument kan plockas ihop efter eget behov, för att slippa stora investeringar.

Läs "Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan".

torsdag 13 april 2017

Den farliga salladen


Vädret tillåter äntligen att lunchen tas med ut, och många köper sallader när värmen kommer. Tyvärr visar en färsk forskningsrapport att det kan vara hälsofarligt att äta denna typ av lunch eftersom temperaturkontrollerna är undermåliga.

Eftersom sallader inte upphettas är det ett ett känsligt livsmedel som riskerar stor bakterietillväxt vid fel hantering. Karin Söderqvist, SLU, har i sin rapport funnit att nästan var tionde matsallad har smittämnen som kan orsaka sjukdomar.

En av anledningarna är att många sallader felaktigt förvaras i upp till +15 grader istället för de +8 som är riktlinje idag.
För den som äter en sallad som förvarats i +15 grader är risken att insjukna i listerios tusen gånger så stor, jämfört med att äta en nytillagad sallad.

Miljöförvaltningens erfarenhet är att inbyggda 
termometrar i kyldiskar ofta anger fel temperatur. 

Det som Karin Söderqvist även kom fram till var att för att kunna minimera bakterietillväxt krävs ännu lägre temperaturer än +8 grader, och vill se en ändring i riktlinjerna.

En inspektion gjord av miljöförvaltningen visade att kyldiskar saknade termometrar för manuell avläsning av temperaturen, utan de litade helt på de inbyggda termometrarna. Detta är ett vanskligt sätt, då termostaten inte alltid är placerad på lämplig plats för korrekt mätning.

Livsmedelsverket skriver mer i sin guide, Säker mat i servicehandeln

Dessa produkter är framtagna för mätning av livsmedel.

I vår broschyr kan du läsa om hur du bäst mäter för att kvalitetssäkra livsmedel.

Is your salad safe to eat”, rapporten från Karin Söderqvist