torsdag 1 oktober 2015

Individuell mätning aldrig kostnadseffektivt

Boverket fick i uppdrag att utreda nyttan med individuell mätning. Efter att ha undersökt när mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt blev slutsatsen aldrig.

Resultatet gör att Boverket inte heller lämnar några förslag på föreskrifter.

I en delrapport presenterat resultat efter att Boverket tittat på samma saker för ny- och ombyggnationer. Även där blev slutsatsen detsamma.

Redan nu har Riksdagen beslutat om lag om energimätning när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Det är ett sätt av regeringen att implementera energieffektiviseringsdirektivet.

Boverkets utredning utgår just ifrån kostnadseffektivitet och genomförbarhet. Miljö- och rättviseaspekter ingår inte – eftersom det inte ingick i uppdraget. Det ingår heller inte i lagen. I stället har man undersökt vad inverteringen skulle kosta för en byggnad samt vad det sparar med hänsyn till sänkta temperaturen och sparad energi.

Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar