måndag 30 november 2015

Forskar för bättre täckning i täta hus

Nybyggda hus är täta och energisnåla. Nackdelen är att det ofta är problem med täckningen för mobiltelefonen. Radiovågorna når helt enkelt inte fram.

I en förstudie av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och Energimyndigheten tittat på möjliga tekniska lösningar för att komma runt problemet.

Problematiken med mobiltäckningen framkommer ofta i efterhand. Fastighetsägare tvingas då sätta in åtgärder för att lösa problemet, vilket är dyrt. Nu hoppas man komma fram till en lösning där husen är både energieffektiva och har bra mobiltäckning från start.

Numera har i stort sett alla fönster silver eller metalloxider på minst ett glas. Detta gör att värmestrålningen reflekteras, men det gör också radiovågorna. Sedan tidigare är det känt att betongväggar ger dålig mobiltäckning. Tillsammans gör dessa parametrar att trådlös kommunikation genom både fönster och väggar försvåras avsevärt.

På SP finns både experter på radiokommunikation och byggteknik. Man hoppas därför komma fram till en lösning för problemet. Sedan tidigare finns mobiltelefonförstärkare som integreras i fönster. Tillsammans med Ericsson har en 4G-router har tagits fram. Även denna ska byggas in i fönster.

Nu sker mätningar i olika lägenheter. Forskare ska få ökad förståelse för radiovågors utbredning i byggnadskonstruktioner. På sikt är målet att skapa ett verktyg för beräkningar av både energi och trådlös kommunikation.

torsdag 26 november 2015

Förutsättningar för snöfall

Det finns två uppenbara förutsättningar för snöfall – att det finns ett moln som kan producera nederbörd  och att temperaturen nära marken är under eller högst några få grader över noll.

Är det bara några plusgrader vid marken är det inte säkert att snön hinner smälta innan den landar. Ju torrare luften är, ju högre kan temperaturen vara innan snöflingorna smälter. Detta beror på att flingorna kyls av genom avdunstning. Om den relativa luftfuktigheten är 100 procent kan det bli snöfall vid högst +1,5°C. Ligger den relativa luftfuktigheten på 60 procent kan snö falla vid temperaturer upp till 4°C (enligt SMHI:s korrektionsalgoritm för kontroll av väderkod från automatiska stationer).
En logger för mätning av temperatur och relativ luftfuktighet utom hur är Tinytag Plus som har IP-klass 68.

Hur bildas en snöflinga?

Snöflingor bildas genom att iskristaller i moln klumpas ihop. Vilken typ av kristaller som bildas beror på temperaturen. Snöflingorna kommer därför ha olika utseende vid olika temperaturer. Störst är snökristallerna nära nollan medan kyla gör att flingornas dimension minskar.

Normalt har en snöflinga sex huvudgrenar. När de faller till marken lagras de på varandra. Kall nysnö bildar ett lätt, poröst lager medan fuktig nysnö blir till ett kompakt lager.

onsdag 25 november 2015

Fjärrvärme står för uppvärmningen

Fjärrvärme är det mest dominerade uppvärmningssättet för flerbostadshus. Under 2014 stod fjärrvärme för över 80 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler och 90 procent i flerbostadshus. Även värmepumpar används, men inte i lika stor utsträckning. Olja stod för enbart två procent.

Totalt gick 26 TWh åt för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus och 18 TWh gick åt för lokaler.

Statistiken är framtagen av Energimyndigheten. Här är statistiken för flerbostadshus och lokaler.

onsdag 18 november 2015

Energibranschen slår tillbaka: Individuell mätning ÄR lönsamt

Individuell mätning
Boverket kom nyligen fram till att det inte är lönsamt att installera mätare för individuell mätning i lägenheter. Detta efter att de fått uppdraget av Sveriges riksdag. Nu visar energimätarbranschens egen rapport att detta inte stämmer.

Ett av Europas största företag på individuell mätning, Ista, har tillsammans med andra energimätningsföretag gett WSP i arbete att granska Boverkets arbete. Detta har resulterat i en rapport där kritik utdelas.

När NyTeknik frågar WSP Enviromentals Saga Ekelind varför man ska lita på rapporten, som är beställd för energimätningsföretagen blir svaret:
" Vi har bara bedömt fakta. Branschen känner till exempel inte igen kostnaden per lägenhet för att installera mätare i Boverkets rapport."
Man menar helt enkelt att Boverket har gjort felaktiga tolkningar av EU-direktivet. De har satt för snäva avgränsningar i analysen och överskattat kostnaderna för individuell mätning. Detta samtidigt som energibesparingarna underskattats.

I Boverkets rapport analyseras 80 000 byggnader. Myndigheten kommer fram till att i 44 000 av dessa är det lönsamt att installera mätare – om temperaturen på grund av mätningen sänks med en grad. Ändå menar Boverket att det inte är lönsamt, vilket WSP tycker är fel.

Energiexpert Anders Carlsson på Boverket håller dock inte med WSP. Han betonar att slutsatsen att individuella mätare är lönsamt i 44 000 av byggnaderna är steg ett av analysen. Detta bygger på att installationen faktiskt leder till att temperaturen sänks med en grad. I ett andra steg konstaterar myndigheten att ingen kan garantera en temperatursänkning och osäkerheten kring detta gör att installationen inte blir lönsam.

Hur detta slutar återstår att se, men Ista har i alla fall skrivit till energiminister Ibrahim Baylan och bett om ett möte.


tisdag 17 november 2015

Legionellabakterien även i säkra temperaturer

En rapport visar på att legionellabakterien trivs i även temperaturer som vi tidigare ansett säkra. De växer alltså även i våra svenska varmvattensystem.

Boverket uppger att tillväxten av bakterierna, som kan leda till legionärssjukan, sker i temperaturintervallet 20-45°C och främst mellan 30 och 40°C. Även temperaturen över 50 grader ska mer än 90 procent av bakterierna dödas på mellan fem och tio timmar. Är temperaturen över 70 grader dör 90 procent av bakterierna på tio sekunder. Enligt rekommendationerna minska därför risken för legionärssjukan om temperaturen hålls mellan 50 och 60 grader. Den nya rapporter visar dock att bakterierna inte alls dör i detta temperaturintervall, utan snarare fortsätter växa.

De legionella bakterierna sprids via vattenaerosoler och andas in. Vattenaerosoler bildas i bland annat duschmunstycken, vattenkranar och luftkonditioneringsanläggningar.

Namnet kommer från att krigsveteraner insjuknade och senare avled. Detta var innan 1976 men än idag insjuknar mellan 100 och 150 personer i Sverige per år.

Vill du mäta temperaturer i ditt varmvattensystem? Kolla in våra temperaturloggers.

Källa: NyTeknik


tisdag 10 november 2015

Olaglig livsmedelstransport stoppades

I oktober stoppade polisen en skåpbil på väg från Helsingborg till Växjö. Lasten innehöll 645 kilo lamm- och kycklingkött – men bilen saknade kylanläggning. Detta strider mot livsmedelslagen.

Bilen stoppades i en rutinkontroll och miljö- och hälsoskyddskontoret tillkallades. De beslutade att köttet inte fick säljas och det skickades i stället för att brännas. Köttet saknade dessutom ursprungsdokument.

Läs mer om mätning i livsmedelstransporter här.

fredag 6 november 2015

Dubbelt så stor temperaturförändring i Sverige

Visste du att klimatet i Sverige blivit både varmare och mer nederbördsrikt? Temperaturökningen i landet har varit ungefär dubbelt så stor som förändringen i global medeltemperatur sedan slutet av 1800-talet.

Källa: SMHI

onsdag 4 november 2015

Förbättra kvaliteten på luften inomhus

Många inomhusmiljöer, främst på arbetsplatser, har ett kontrollerat klimat. På dessa platser öppnas sällan eller aldrig fönster. Vad många inte tänker på är att detta innebär att dålig luft stängs inne i lokalen. Denna luft kan skapa både obehag och vara dålig för hälsan.

Det finns några enkla sätt att förbättra inomhusklimatet.

Byt luftfilter luftkonditionering, värmepanna och värmepump en gång per månad under perioderna de är i bruk. Filtret håller luften ren från förordningar, damm och skräp. Smutsiga luftkanaler kan vara en grogrund för mögelsporer i luften.

Den relativa luftfuktigheten ska vara tillräckligt hög för att förhindra hosta, men samtidigt tillräckligt låg för att inte skapa fuktproblem som mögeltillväxt. Vanligen rekommenderas en fuktnivå på mellan 40 och 60 procent inomhus. Dessa nivåer tar dock inte hänsyn till temperaturförändringar mellan olika säsonger. I kallare klimat bör det vintertid vara mellan 20 och 40 procent RH för att förhindra kondens på fönster.

Ett snabbt och enkelt sätt att ta reda på om inomhusklimatet är bra är att använda en datalogger. Genom att mäta temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid får du ett mått för hur klimatet verkligen är. Koldioxidhalten fungera som en tidig varning för luftkvaliteten. En hög CO2-nivå betyder att luften är fylld med luftburna kemikalier, föroreningar och mikroorganismer som sprider förkylningar och förvärrar allergier. För låga nivåer betyder att det är för frisk luft i lokalerna vilket kan betyda att du slösar på värme och/eller kyla.

Källa: http://www.co2meter.com/blogs/news/41775553-5-ways-to-improve-indoor-air-quality-in-your-home


måndag 2 november 2015

Mycket energi att spara i tvättstugan

Man brukar räkna med att ungefär 15 procent av den totala fastighetsenergin ett ett flerbostadshus används i tvättstugan. Är maskinerna äldre än tio år kan inköp av nya maskiner innebära en energibesparing med 50 procent.

Torktumlaren står för högst förbrukning i tvättstugan, cirka 70 procent. Med en ny, energieffektiv tumlare som torkar 60 tvättar i veckan, kan man spara 10 000 kronor om året jämfört med en gammal torktumlare.

Genom att mäta energiförbrukningen i tvättstugan kan man få redan på var det finns besparingsmöjligheter hos just dig.