måndag 29 maj 2017

Skydda riskgrupperna i sommar


Sommaren står för dörren, och precis som varje år kommer det varma dagar som är extra påfrestande för vissa grupper i samhället. Äldre och sjuka är några som värme kan vara extra farligt för. Redan vid några dagars värmebölja ökar dödligheten med över 30%.

Trots att det är allmänt känt att äldre och sjuka har svårt att klara sig i värmen, finns det ingen beredskap hos myndigheterna vid värmeböljor, menar forskare.
- En varm vecka ökar dödligheten i Sverige med hundratals människor. Det kan jämföras med en influensaepidemi, menar Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, som är kritisk mot den bristfälliga beredskapen inför värmeböljor.

Vården är inte anpassad för värmen

På många äldreboenden vittnar personal och de boende om bristen på luftkonditionering, och att det påverkar de äldre i stor omfattning. Många äldre drabbas av uttorkning, och i kombination med vissa sjukdomar och medicinering kan det vara livsfarligt.

Äldre har svårare att reglera värme, och inte samma förmåga att känna törst som unga. Vätskeförlust kan då leda till bland annat blodproppar.
- De riktigt varma perioderna kan man ha upp till 30 procent högre dödlighet än vad man borde ha haft med normala temperaturer, säger Bertil Forsberg till Sveriges Radio.

Säkra upp mer bra rutiner

Genom att mäta temperatur kan man se var problemen är som störst, och utifrån det anpassa verksamheten. Vissa rum kanske har skydd mot stekande sol, och då lämpligare att uppehålla sig i. Detta kan såklart variera under soltimmarna.

Smidiga lösningar för att mäta temperatur.

Användbar checklista från Landstinget Västmanland - Handlingsplan för värmeböljor.

Vad är daggpunkten?

Fråga experten

Vad är egentligen daggpunkt, och hur beräknas den?

Niklas svarar:

Genom att mäta eller beräkna daggpunkten kan man förutse bildandet av dagg, dimma och frost.

När temperaturen är hög börjar kroppen att svettas för att kylas ner. Om luften redan är mättad på fukt tar det längre tid för fukten på kroppen att avdunsta. Så de dagar som man svettas trots stillasittande, beror det på hög luftfuktighet.

De flesta människor föredrar en daggpunkt på 16°C eller lägre, vid en daggpunkt på 21°C eller mer upplever vi luften som varm och klibbig. Vid låg daggpunkt är komforten i regel behaglig, vare sig för kallt eller för varmt.


  • Daggpunkten är temperaturen då den relativa luftfuktigheten når 100% under förutsättningen att mängden vattenånga i luften är densamma. 
  • Ju varmare lufttemperatur, desto mer fukt kan luften innehålla.
  • Daggpunkten är aldrig högre än temperaturen. 
  • Hög daggpunkt är ett tecken på högt innehåll av vattenånga i luften.
  • Om daggpunkten är under 0°C kallas det istället för frostpunkt.

Om det ligger rikligt med dagg i gräset på morgonen och dropparna gnistrar i daggkåpans blad väntar en solig dag.(Källa: Folkets väder)

Här kan du läsa om hur du beräknar daggpunkt i EasyView.
Så här beräknar du daggpunkt i webbsnittet(ComfortLog).


/Niklas

tisdag 23 maj 2017

Rekordlåga vattennivåer i sommar

Efter en torr vinter och vår väntar nu en sommar med rekordlåga grundvattennivåer på många håll, inte minst i södra delen av landet.

På många stationer i Sverige har värden uppmäts som kan tyda på att rekordet från hundra år tillbaka kommer slås 2017.

Hur snabbt grundvattnet stiger och sjunker beror till stor del på vilken jordart den finns på. I snabba och små grundvattenmagasin återfinns oftast morän, medan i det stora och långsamma magasinen oftast är sand- och grusavlagringar.
(Källa: Grundvatten.nu)

När grundvattennivån är låg behövs det dubbelt så mycket nederbörd än det normala i minst 3-4 veckor, för att normalisera nivån.

Håll koll på det vatten du har

Länsstyrelsen uppmanar nu både lantbrukare och privatpersoner att vidta åtgärder för att spara på vattnet.
Bra sätt att dra ner på vattenförbrukningen är att använda regnvatten när det är möjligt, samt undvika högtryckstvätt.

Att mäta vattennivå med en nivåsensor är ett bra sätt att hålla koll på sitt vatten, vare sig det är i t.ex en vattentank, brunn eller i ett vattendrag. Då kan du även få SMS vid för låga, eller för höga värden.

Läs mer om att mäta vattenmåndag 15 maj 2017

Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Fråga Experten

Fråga: Vad är det för skillnad på kalibrering och justering?

Svar: Kalibrering är ett sätt att jämföra med en referens man vet mäter riktigt.
Genom att kalibrera får man med andra ord reda på om loggern mäter korrekt. Om det resultatet avviker kan man ibland göra en justering. Därefter krävs ännu en kalibrering för att säkerställa korrektheten.

Luftfuktighetsgivare har olika avvikelser vid olika nivåer. När man kalibrerar RH(relativ luftfuktighet) är det därför viktigt att kalibreringen görs vid de nivåer man ska mäta vid. Överväg därför vilka nivåer just din logger behöver kalibreras vid innan loggern skickas in för kalibrering. Ofta är det därför värdefullt med fler kalibreringspunkter på fuktloggers jämfört med loggers för temperatur eller processignaler.

Ändra i kurvorna

Om kalibreringen resulterar i en justering- kom ihåg att ta hänsyn till de nya värdena från det nya certifikatet när du mäter framöver.

Lycka till!

Här kan du läsa mer om kalibreringar

Har du en fråga? Skicka den till oss

onsdag 10 maj 2017

Hur säkras livsmedelskvaliteten?

Från Rätt temperatur under lagring och transport
Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat
Att hålla koll på temperaturen i kyldiskar, kylskåp och frysar är nog alla överens är viktigt för att säkerställa kvaliteten i råvarorna. 

Under sommarhalvåret blir det extra viktigt att hela transportkedjan säkras upp. Temperaturkontroller ska göras varje gång ansvaret för produkterna överlämnas från ett led till ett annat.

Djupfrysta varor ska alltid hålla en temperatur på -18°C eller lägre. I produktions- och grossistlager bör temperaturerna vara ännu lägre, -28/-26°C i produktionslager och -25/-26°C i grossistlager.

“Utrymmen för transport, förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel skall vara försedda med lämpliga mätinstrument som med korta och jämna mellanrum mäter och registrerar den lufttemperatur som de djupfrysta livsmedlen befinner sig i.”
KOMMISSIONENS FÖRORDNING 
om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, 
förvaring och lagring av djupfrysta livsmedel

Lita inte på inbyggda termometrar

En av de vanligaste åtgärdspunkterna vid livsmedelsinspektioner är att det saknas rutiner i egenkontrollen, och ingen dokumentation av temperaturen i kylar, frysar och vid varmhållning av livsmedel.
Vid flera av livsmedelsinspektioner visade det sig att det endast användes de inbyggda termometrarna i kylen/frysen vilket inte garanterar att livsmedlet håller rätt temperatur, då termostaten ofta är placerad så den inte mäter på relevant plats.

Använd temperaturloggers anpassade för livsmedel

Öka hållbarheten med 44%

En studie av Sveriges lantbruksuniversitet, visar att en sänkning av temperaturen i kylutrymmen från 8°C till 4°C ökar hållbarheten med 25-44%. Detta resultat beror helt enkelt på att mikrobiella tillväxten minimeras.

Enligt Naturvårdsverket har en packad sallad vid:

  • 8°C en hållbarhet på 6-7 dagar
  • 6°C en hållbarhet på 8-9 dagar
  • 4°C en hållbarhet på 11-12 dagar

Läs mer ingående om livsmedelshantering

Missa inte denna lärorika broschyr: Rätt Temperatur vid Lagring och Transport - Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat

Faror förknippade med vissa livsmedel - Livsmedelsverket

Förvara maten rätt så håller den längre- vetenskapligt underlag om optimal förvaring av livsmedel - Livsmedelsverket

tisdag 2 maj 2017

Vad är tidskonstanten?

Fråga experten


Fråga:

Jag har noterat att era loggers har en angiven tidskonstant. Vad innebär detta och hur påverkar den min mätning?


Magnus Borg svarar:

- Tidskonstant eller tröghetsfaktorn är något som alla loggers påverkas av. Desto mer inkapslad en givare är, desto längre blir tidskonstanten. Det är alltså ett mått på hur lång tid det tar för givaren att visa aktuellt värde vid en förändring. Om du behöver ha ett snabbt samplingsintervall när du mäter är det viktigt att utrustningen har en snabb tidskonstant för att ge ett korrekt resultat.

Magnus visar ett exempel: Mätning av temperatur i kylskåp
När mätproben/sensorn placeras i kylen kommer det vara en differens i temperaturen mellan sensorn och kylen, tills det att de nått termisk jämvikt. Med termisk jämvikt menas att kylen och proben får samma temperatur.

Om man öppnar och stänger kylen hinner proben kanske bara delvis reagera på temperaturförändringen, även om den går i temperaturgradientens riktning. Detta beror på att på proben är trögare än hela förändringen. Vill man se snabba förändringar bör man alltså välja en tunnare prob som har en låg tidskonstant.

Att mäta med en snabb samplingsfrekvens är alltså onödigt om dataloggern har intern givare eller proben har en stor massa. Välj därför samplingsfrekvens och probstorlek utifrån kraven i varje enskild mätapplikation.

/Magnus

Har du en fråga? Skicka den till oss